Zgradili bodo kolesarsko povezavo

Slika: Pixabay.com

Kot sporočajo iz Občine Radovljica, je javno naročilo za gradnjo kolesarske povezave ob regionalni cesti med krožiščema z Boštjanovo ulico in Gorenjsko cesto v zaključni fazi. Projekt kolesarske povezave med upravnim središčem Radovljica in železniško postajo v Lescah zajema ureditev manjkajočih odsekov, in sicer obojestranske ločene kolesarske steze in pločnika ob regionalni cesti ter ureditev obojestranskega pomožnega kolesarskega pasu in pločnika na Železniški ulici.

 

Gradili bodo po sklopih

Izvedba del bo potekala v dveh sklopih. V prvem sklopu je zajeta gradnja kolesarske steze in hodnika za pešce ob regionalni cesti med krožiščema z Boštjanovo ulico in Gorenjsko cesto z delno rekonstrukcijo regionalne ceste. V tem okviru bosta izvedena dva preboja za ločeno vodenje pešcev in kolesarjev skozi železniški nadvoz, kar pomeni izvedbo dveh manjših predorov na obeh straneh ceste pod železniško progo.

Delno rekonstrukcijo in obnovo regionalne ceste bo v dogovoru z občino sočasno izvajala Direkcija RS za infrastrukturo, občina pa bo ob tem na rekonstruiranem cestnem odseku zgradila še novo fekalno kanalizacijo, za katero je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vsa ostala dela se izvaja v sklopu vzdrževalnih del v javno korist. Začetek del je predviden še v letošnjem letu, zaključek pa oktobra 2021.

V drugem sklopu gradnje kolesarske povezave, s katerim bodo pričeli v letu 2022, bo zajet odsek Železniške ulice do železniške postaje v Lescah.

Pričakovani stroški izvedbe kolesarske povezave znašajo 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,4 milijona evrov.