Zadnji skupni sestanek pred volitvami

Slika: BSC Kranj

V petek so se na zadnji seji v tem mandatu, devetnajsti po vrsti, sestali župani gorenjske regije.

Potrdili so Program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske s finančnim načrtom za leto 2023. V okviru potrjenega programa dela se bodo izvajale aktivnosti na področju splošnih razvojnih nalog regionalnega razvoja, razvoja gospodarstva, človeških virov, turizma, okolja prostora in infrastrukture, razvoja podeželja ter pametnih skupnosti. V okviru potrjenega programa dela je tudi v letu 2023 predvidena izvedba več regijskih dogodkov. Županom so bili predstavljeni tudi ključni dosežki in aktivnosti leta 2022.

V okviru druge vsebinske točke je bila županom s strani Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, podana informacija o vsebini Programa izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027, ki je bil poslan na Evropsko komisijo. Gorenjska regija si v okviru dogovora za razvoj regije obeta sredstva v višini kot je bilo to v tem programskem obdobju. Začetek izvajanja je predviden za leto 2023, projekti pa bodo morali biti zaključeni do leta 2029. V pogajanjih za novo finančno perspektivo je bila Gorenjska skupaj z ostalimi regijami v okviru bolj razvite kohezijske regije Zahodna Slovenija uspešna, saj bo država poleg 40 % sofinanciranja s strani Evropske unije za projekte financirane v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, namenila dodatnih 40 % nacionalnih sredstev.

Gorenjska regija se je kot prva v Sloveniji, z uspešno prijavo na EU misijo za prilagajanje podnebnim spremembam, pridružila 202 regijam Evropske unije in lokalnih skupnosti iz 24 evropskih držav ter s tem med drugim pridobila priložnost za mreženje in izmenjavo izkušenj z drugimi regijami in skupnostmi v Evropi, z namenom postati podnebno odporna do leta 2030. Svet gorenjske regije je na seji pooblastil Lokalno energetsko agencijo Gorenjske (LEAG) za izvajanje, koordinacijo in podpis pristopa k EU misiji za prilagajanje podnebnim spremembam.

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3) morajo razvojne regije pripraviti in sprejeti regionalni prostorski plan do konca leta 2026 oziroma do 1. 1. 2027, zato so aktivnosti za proces priprave prve generacije regionalnih prostorskih planov predvidene v obdobju od januarja 2023 do decembra 2026. Direktor Regionalne razvojne agencija Gorenjske, BSC Kranj, Rok Šimenc, je županom predstavil predvidene naloge pripravljavca in načrt priprave regionalnega prostorskega plana za gorenjsko regijo. Župani so za pripravljavca Regionalnega prostorskega plana za gorenjsko regijo potrdili Regionalno razvojno agencijo Gorenjske, BSC Kranj.

Na seji so se župani seznanili tudi z aktivnostmi projekta na temo kibernetske varnosti in izobraževanj za dvig digitalnih kompetenc starejših ter z informacijo o izvajanju športno-rekreativne vadbe »1000 gibov«, ki se izvaja že v 12 gorenjskih občinah.