Po zaključku obnove kalov v Čadrgu ter na planinah Razor in Podkuk se začenjajo izvedbena dela na terenu na planinah Konjščica, Dedno polje, Zajamniki, Ovčarija, Osredki, Za Liscem, Vogel, Krstenica, Velo polje – Malo polje, Zgornja Krma (Pršivec in Konjsko sedlo) in Ukanc. V času del obiskovalce planin prosimo, da upoštevajo navodila izvajalcev gradbenih del. Z obnovo kalov zagotavljamo večjo stalnost površinskih voda na planinah in pomembno prispevamo k dolgoročnemu izboljšanju življenjskih pogojev za dvoživke.

V času izvajanja obnove kalov so za izvedbo naravovarstvenih ukrepov na teh lokacijah prisotne različne strokovne službe s področja naravovarstva, varstva dvoživk in arheologije ter nadzorniki za izvajanje gradbenih del. Zaradi težko dostopnih lokacij kalov za gradbena dela je potekal tudi premik gradbene mehanizacije s pomočjo helikopterja Slovenske vojske. Slednje je potekalo v okviru stalnega sodelovanja Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) in Slovenske vojske za naravovarstvene aktivnosti.

Planine v poletnem času obiskujejo planinci in gorski kolesarji, zato vse obiskovalce prosimo, da ne dostopajo do delovišč. Po zaključku obnove kalov si jih obiskovalci lahko tudi ogledajo. Dela na posameznem kalu potekajo od 10 do 14 dni. Kali so po obnovi ograjeni z leseno ograjo, iz njih pa je urejen iztok v napajalno korito za živino. Pri nekaterih kalih so urejene tudi informativne točke z vsemi zanimivimi in koristnimi informacijami o pomenu kalov za ohranjanje narave, izboljšanje življenjskih pogojev za dvoživke in tradicionalno pašništvo.

Strokovne službe za varstvo dvoživk sodelujejo na terenu v času del

V projektu VrH Julijcev akcijo obnove 17 kalov na planinah Triglavskega narodnega parka vodita Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Občina Tolmin v sodelovanju z JZ TNP. Načrtovanje in izvedba obnove kalov zahtevata sodelovanje številnih deležnikov ter predhodno pridobitev predpisanih soglasij, kot sta na primer kulturnovarstveno in naravovarstveno soglasje. Da bi se izognili poškodbam ali uničenju morebitnih arheoloških ostalin, so arheologi že v fazi načrtovanja del opravili podrobne preglede lokacij načrtovane obnove kalov. V predhodna preverjanja so bili aktivno vključeni tudi biologi, ki so preverili prisotnost dvoživk na lokacijah vodnatih kalov.

Pred začetkom del na posameznem kalu strokovne službe izvedejo varovalne ukrepe za dvoživke in v času del dvoživkam omejijo dostop do kalov. Tiste, ki so že v kalu, strokovnjaki za varstvo dvoživk pred pričetkom del izlovijo, prenesejo na varno in jih po končanih delih vrnejo v obnovljen kal. Izlov izvajajo strokovnjaki za varstvo dvoživk na lokacijah kalov, kjer so prisotne dvoživke (odrasle, mresti in/ali paglavci). Izlov in začasno zadrževanje poteka v skladu z dovoljenjem Ministrstva za naravne vire in prostor. V času obnovitvenih del so mresti in/ali ličinke dvoživk nameščeni v nadomestni življenjski prostor, v katerem je poskrbljeno za ustrezne pogoje. Strokovni sodelavci JZ TNP v času del spremljajo stanje dvoživk, za ravnanje z njimi pa so strokovnjaki za varstvo dvoživk podali posebna navodila. Slednja so prilagojena vsaki posamezni lokaciji, vremenskim razmeram in poteku del.

Projekt VrH Julijcev – Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Spletno uredništvo

Vir: JAVNI ZAVOD TRIGLAVSKI NARODNI PARK