Z evropskimi sredstvi do boljše vode

Slika: Pixabay.com

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 28. 10. 2020 izdala odločbo o odobritvi evropskih kohezijskih sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«. Projekt zajema celovito rešitev oskrbe s pitno vodo na območju občin Škofja Loka – Gorenja vas – Poljane.

Z izvedbo projekta bodo zagotovljeni kakovostni vodni viri in izvedene hidravlične izboljšave ter omogočena priključitev dodatnih prebivalcev na vodovodno omrežje. Vgrajenih bo 35,37 kilometrov novih cevovodov, zgrajena bodo tri črpališča z vrtinami, pet vodohranov, zbirni jašek za vrtine in postaja za kloriranje ter urejeno zajetje Hotavlje. S tem bo 22.107 prebivalcev deležnih boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo, na novo pa bo priključenih 34 prebivalcev z območja občine Gorenja vas-Poljane. V tej občini bo s sredstvi projekta zgrajenih 18,5 kilometra novih cevovodov, rekonstrukcije pa bo deležnih pet vodohranov. S tem bodo pridobili dodate vire kvalitetne pitne vode za osrednji vodooskrbni sistem občine. Za vse vodovodne odseke so že pridobljena gradbena dovoljenja in vsa potrebna soglasja ter služnostne pogodbe, zato se bo gradnja lahko pričela takoj po izbiri izvajalca del, predvidoma spomladi 2021, vsa dela pa morajo biti zaključena do leta 2023.