Voda v bazenih je primerna za kopanje

vir: pixabay

Zdravstveni inšpektorat RS vsako leto v času kopalne sezone vzame vzorce bazenske kopalne vode po vsej Sloveniji. V letošnjem letu je bilo v mesecu juniju in juliju odvzetih 107 vzorcev, ki so bili preskušani na fizikalno-kemijske in mikrobiološke parametre. Rezultati so pokazali:

  • 78 vzorcev je bilo skladnih s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih,
  • 29 pa jih je bilo v skladu s strokovnimi smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje ocenjenih kot primernih za kopanje.

Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih v času odvzema vzorca, med drugim določa, da kopalne vode ne smejo vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali snovi v številu in koncentracijah, ki same ali v kombinaciji z drugimi snovmi predstavljajo nevarnost za zdravje uporabnikov.

Primernost kopalne vode na Gorenjskem

Kakovost bazenske kopalne vode so dolžni skozi celo leto spremljati upravljavci kopališč, ki so odgovorni za zagotavljanje za kopanje ustrezne vode. Vzorčenje, ki ga izvajajo zdravstveni inšpektorji, se izvaja v podporo inšpekcijskemu nadzoru, s katerim se ugotavlja skladnost vode s Pravilnikom o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih v času odvzema vzorca.

V primeru ugotovljenih kršitev pravilnika, lahko inšpektor v skladu z načelom sorazmernosti upravljavcu izreče opozorilo oziroma izda odločbo, s katero določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če iz analize kopalne vode izhaja, da voda ni primerna za kopanje oziroma predstavlja tveganje za zdravje ljudi, pa lahko inšpektor začasno prepove uporabo kopalne vode.