V Tržiču zaključili 2. fazo projekta Sanacije po neurju 2018

V noči iz 29. na 30. oktober 2018 je občino Tržič zajelo neurje z intenzivnimi padavinami, ki so povzročile poplavljanje Tržišče Bistrice in njenih pritokov, kakor tudi proženje večjega števila zemeljskih plazov. Tako je hitro in močno narasla Tržiška Bistrica, ki je poplavljala na izpostavljenih območjih, hkrati pa je s svojimi pritoki zaradi silovitega hudourniškega toka povzročila večjo škodo na vodni in cestni infrastrukturi. Posledice katastrofalnega neurja so bile ogromne: zgodilo se je šest večjih usadov na cesti Slap – Jelendol, poškodovani so bili mostovi čez Tržiško Bistrico, na odseku ceste Slap-Lom je prišlo do večjega zemeljskega usada, močno sta bili poškodovani vozišči cest Slap – Jelendol in Slap – Grahovše, prav tako je bila poškodovana geološko tematska pot v Dovžanovi soteski.

Konec novembra letos so v Občini Tržič uspešno zaključili še 2. fazo projekta Sanacije po neurju 2018. Vrednost izvedenih del v letošnjem letu znaša 2.512.000 evrov, od tega je 1.792.000 evrov prispevala država, Občina Tržič pa je zagotovila 720 tisoč evrov lastnih sredstev. Skupna vrednost celotne sanacije, vključno s 1. fazo, ki se je izvedla tako v lanskem kot letošnjem letu, tako znaša 5.810.000 evrov, od tega je bilo nepovratnih sredstev države 4.193.259 evrov ter 1.616.000 evrov lastnih sredstev občine.

Sanacija se je v letošnjem letu izvajala na devetih odsekih. Obnovilo se je 2,5 km vozišča, celovita sanacija se je izvedla na dveh mostovih (most v Dolini pod RIS-om in na Slapu pred začetkom naselja Čadovlje), most pri Lenartovi domačiji je bil zaradi obsega poškodb v celoti odstranjen in na njegovem mestu zgrajen nov most. Sočasno z obnovo vozišča in premostitvenih objektov so se v strugi Tržiške Bistrice in Lomščice izvajala zavarovalna dela na brežinah in vodno gospodarske ureditve. Zgrajenih je bilo okrog 600 metrov podpornih in težnostnih zidov. Na vseh odsekih se je uredilo odvodnjavanje padavinskih in zalednih voda, sočasno se je na nekaterih odsekih izvedla tudi obnova in dograditev gospodarske javne infrastrukture (vodovod, javna razsvetljava, elektro vodi in telekomunikacijski vodi).

Celoten projekt sanacije v letih 2019 in 2020 je tako zajemal obnovo 5,2 km vozišč, 12 premostitvenih objektov, 2000 metrov podpornih konstrukcij, 1,5 km javne razsvetljave ter 300 metrov dograjenega in obnovljenega vodovoda. Sočasno z občinsko investicijo je Direkcija za vode Republike Slovenije izvajala sanacijska dela na vodotokih ter Elektro Gorenjska in Telekom Slovenije posodobitev oz. obnove lastnih omrežij.