V Radovljici si želijo regijske bolnišnice

Slika: www.radovljica.si

Župan Občine Radovljica Ciril Globočnik je pred časom imenoval člane projektne skupine za projekt Gorenjske regijske bolnišnice. Do prvega sestanka skupine, ki vodi podžupan Miran Rems, njeni člani pa so državni svetnik Bogomir Vnučec, direktor podjetja Protim Ržišnik Perc Andrej Ržišnik, direktor Splošne bolnišnice Jesenice Mark Toplak, direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs Podlogar in vodja občinskega Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije Borut Bezjak , je prišlo to sredo. Skupina bo županu svetovala pri postopkih za izvedbo projekta Gorenjske regijske bolnišnice, povezovala občino s pristojnimi državnimi ustanovami in z drugimi gorenjskimi občinami ter povezovala občino, lastnike zemljišč in državne ustanove pri zagotavljanju potrebnih zemljišč.

Za umestitev Gorenjske regijske bolnišnice v Radovljici na območju, ki je v prostorskem redu namenjeno zdravstveni dejavnosti, je bila v letu 2017 izdelana prostorsko programska preveritev – ciljni načrt. Dokument vsebuje analizo stanja prostora in variantne rešitve umestitve bolnišnice. Območje obsega približno 10 hektarov zemljišč v neposredni bližini avtocestnega priključka na jugovzhodnem robu Radovljice – med avtocesto na severu, gozdno učno potjo na vzhodu, poslovno cono na zahodu in robom savske terase na jugu. Z dokumentom in s predlogom občine, da država to že preverjeno lokacijo upošteva pri načrtovanju mreže in umestitve regijskih bolnišnic, sta seznanjena tako vlada kot ministrstvo za zdravje.

Člani projektne skupine so se na strinjali, da osrednja lega Radovljice predstavlja optimalno lokacijo za izgradnjo gorenjske regijske bolnišnice in izboljšuje dostopnost bolnišnice v vsej Gorenjski. Predvideno območje ima ugodno prometno povezavo v regiji in navezavo na prometno infrastrukturo. Po mnenju stroke bi na Gorenjskem potrebovali bolnišnico s 500 posteljami, pri čemer bi, npr. kot negovalno morali ohraniti tudi jeseniško bolnišnico, ki pa po mnenju članov projektne skupine kljub posodobitvam ne more zadostiti pogojem za regijsko bolnišnico. Člani so se v pogovoru še strinjali, da je izgradnja regijske bolnišnice nujna tudi zaradi zdravstvene oskrbe turistov, ki jih celotna Gorenjska beleži več kot 1,5 milijona na leto. Župan bo s stališči skupine seznanil Ministrstvo za zdravje.