V Kranju brezplačen prevozov za invalide in starejše

Slika: Pixabay.com

Na zadnji letošnji seji sveta Mestne občine Kranj so svetniki sprejeli Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK. Cilj je izboljšanje življenja invalidov, starejših in materialno ogroženih občank in občanov MOK ter tudi njihove mobilnosti. Ena od sprememb je uvajanje brezplačnih prevozov za invalide in starejše, ki ne vozijo oziroma nimajo razvite socialne mreže in zato težje dostopajo do različnih storitev in opravkov, poleg tega imajo nižje mesečne dohodke. Upravičenci (upokojenci in invalidi z manjšimi telesnimi in duševnimi okvarami, ki so samostojni pri opravljanju vseh življenjskih potreb ter imajo prijavljeno stalno bivališče v MOK in se izkažejo s potrdilom ZPIZ ali društva upokojencev oziroma s statusom invalida) bodo lahko uporabili prevoz zaradi opravkov v zdravstvenem domu, bolnišnici, lekarni, uradnih organih in dnevnih centrih za starejše in drugih medgeneracijskih središčih.

Odlok predvideva spremembe tudi glede enkratne socialne pomoči ‑ vsebinsko je bolj določno zapisano, kdo, za katere namene oziroma v kakšnih okoliščinah je upravičen do omenjene pomoči, kdaj se enkratna socialna pomoč ne dodeli, sicer pa postopek ostaja enak, tudi višina pomoči. Zneski so sicer najmanj 50 in največ 250 evrov, v primeru elementarne nesreče pa največ 900 evrov. Dodano je tudi še bolj jasno določilo, da se višina enkratne socialne pomoči določa za vsak primer posebej glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca, upoštevajoč situacijo in potrebe upravičenca in članov njegove družine. V letu 2020 je MOK za ta namen zagotovila enkratno socialno pomoč 464 upravičencem v skupnem znesku 80.300 evrov. Glede na višino porabljenih sredstev za ta namen v preteklosti je toliko sredstev za enkratne socialne pomoči planiranih tudi v proračunu 2021.