V Kranjski Gori skrbijo za oskrbo s pitno vodo

Slika: Občina Kranjska Gora

Evropska unija je za blažitev gospodarskih in socialnih posledic krize zaradi COVID-19 ter v podporo okrevanju in odpornosti evropskih gospodarstev vzpostavila Mehanizem za okrevanje in odpornost. Finančna podpora je namenjena predvsem pospešenemu izvajanju trajnostnih reform in naložb. Na osnovi načrta ukrepov, ki jih je pripravila Republika Slovenija za spodbujanje razvojnih možnosti, večje prilagodljivosti ter ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev.

Občina Kranjska Gora je v okviru tega mehanizma oddala prijavo na javni razpis in za izvedbo projekta v vrednosti 1.034.000 EUR pridobila sofinanciranje iz EU sredstev v višini 440.500 EUR. Eden izmed večjih izzivov v občini Kranjska Gora je zagotavljanje kvalitetne in stalne oskrbe s pitno vodo, tudi v konicah porabe. Zato občina Kranjska Gora vedno znova vlaga v izgradnjo lokalne komunalne infrastrukture, namenjene izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja. Med tovrstne službe sodi tudi gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo.
Projekt izgradnje Vodohrana Alpina je eden izmed pomembnih projektov, ki jih bo Občina Kranjska Gora izvedla v letu 2022. Vodohran zadržuje rezervo vode, stabilizira tlačne razmere in izenačuje nihanje porabe bo omogočil izboljšano delovanje vodovodnega sistema Kranjska Gora in zanesljivejšo oskrbo s kvalitetno pitno vodo, zlasti v konicah.