Slika: Komunala Kranj

Komunala Kranj kot izvajalec javne službe zbira komunalne odpadke skladno s pridobljenimi dovoljenji in v okviru določenih klasifikacijskih številk. V zadnjem času je prišlo na tem področju do nekaterih sprememb, saj določene vrste odpadkov prevzemajo različni odjemalci in ne sodijo v zbirne centre. Le-ti prevzemajo nekatere odpadke iz industrije in storitvenih dejavnosti, saj imajo za to ustrezna dovoljenja. Za lažje ločevanje in odlaganje odpadkov, so spodaj zbrani podatki, kam lahko uporabniki odložijo nekatere vrste odpadkov:

Gradbeni odpadki in zemeljski izkopi (zemlja, kamenje)

Manjše količine (do 1 m³) gradbenih odpadkov (beton, zidna in strešna opeka, cement, cementni izdelki, omet, keramične ploščice, sanitarna keramika, tlakovci, asfalt …) in zemeljski izkop (do 1 m³ zemlja/kamenje), lahko uporabniki pripeljejo v zbirne centre. Za oddajo večjih količin materiala so odgovorna pooblaščena podjetja za zbiranje gradbenih odpadkov. Za področje občin, kjer Komunala Kranj opravlja javno službo zbiranja odpadkov, je to Gorenjska gradbena družba (GGD), odlagališče inertnih odpadkov Bistrica.

Izolacijski material

Vrste odpadkov, ki sodijo na področje izolacijskega materiala, kot so onesnažen stiropor, stirodur, steklena in kamena mineralna volna, sodijo v kategorijo gradbenih odpadkov. Prevzemnik za to področje so podjetja Ekol, Jeko-In Jesenice, Snaga Ljubljana.

Azbestni odpadki in izolirni material iz azbesta

Posebno področje je ravnanje z odpadki, kjer se upošteva uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest. Odpadke, ki vsebujejo azbest (salonitne plošče in cevi) sprejemajo pooblaščeni prevzemniki. Za področje občin, kjer Komunala Kranj opravlja javno službo zbiranja odpadkov sta to podjetji Ekol d.o.o. in Eržen d.o.o.

Kuhinjski odpadki

Biološko razgradljive kuhinjske odpadke (odpadna hrana, olupki, gnilo sadje …) uporabniki zbirajo v zabojnikih za biološke odpadke (rjavi zabojnik) ali pa izvajajo kompostiranje. Tovrstne odpadke Komunala Kranj ne prevzema v zbirnih centrih.

Klavnični odpadki

Večje količine surovega mesa, klavnične odpadke, poginule živali sprejema Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (VURS), Območni urad Kranj ali KOTO Ljubljana.

Odpadna folija silažnih bal

Odpadna folija silažnih bal sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti zato je zanjo dolžan poskrbeti lastnik/kmet in sicer tako, da jo odda zbiralcu te vrste odpadkov. Trenutno se lahko za področje občin, kjer Komunala Kranj opravlja javno službo zbiranja odpadkov, uporabniki obrnejo na kmetijsko zadrugo Naklo ali Šenčur.

Nevarni odpadki

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, kozmetika, čistila, barve, laki, lepila, škropiva, razne kemikalije, pršila, odpadno jedilno in motorno olje, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije … Ti odpadki ne sodijo v zabojnike za gospodinjske odpadke in tudi ne v naravo, saj nevarne snovi pronicajo v zemljo, zastrupljajo prst, vodo in ljudi. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtok, greznico ali kanalizacijo. Enako velja za odpadno jedilno in motorno olje. Tovrstne odpadke (samo iz gospodinjstev) prevzemajo zbirni centri v količini do 10 kg ali pa jih uporabniki lahko oddajo enkrat na leto v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov.

Vir: Komunala Kranj