Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. za drugo polovico leta predlaga sprememb nekaterih cen v občinah, kjer izvaja gospodarske javne službe (GJS). Tako je mestni svet MO Kranj v sredo že potrdil višje cene grobnin, storitev 24-urne dežurne službe, praznjenja greznic in zbiranja odpadkov, medtem ko so se cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda znižale.

Cene odvajanja pa so se v Cerkljah na primer nekoliko povečale. Ostale občine bodo o cenah odločale sredi maja. V okviru trajnostne strategije se v Komunali Kranj obetajo projekti gradnje Centra krožnega gospodarstva na Zarici in različni projekti, ki podpirajo energetsko samooskrbo. Posebno pozornost bo v bližnji prihodnosti posvečena področju odpadkov, saj je v načrtu gradnja prostora za pretovor in začasno skladiščenje odpadkov.

Komunalna podjetja v Sloveniji se soočajo z drastičnimi podražitvami cen storitev, ki so nujne zaradi vsesplošnega dviga cen energentov, drugih virov in cen javnih storitev nasploh. Komunala Kranj je že pred letom dni predlagala dvig cen zbiranja odpadkov, ki pa ni bil uresničen. Tokratni predlogi sprememb cen se nanašajo na grobnine za Mestno pokopališče Kranj in pokopališče v Bitnjah kjer Komunala Kranj izvaja upravljanje in redno vzdrževanje. Po skoraj desetih letih se cene višajo in za najem enojnega groba to pomeni razliko v ceni 4,47 eur (brez DDV). Druga podražitev je predvidena za izvajanje storitve 24-urne dežurne službe, kjer je Komunala Kranj zakonsko obvezana prevzemati pokojnike v Mestni občini Kranj. Tu se cena viša iz 197,4 eur na 218,35 eur.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je pripravljen sklop sprememb večih cen v vseh občinah, kjer izvajajo to dejavnost. Najprej je predvidena pocenitev v Mestni občini Kranj in občini Naklo za uporabnike, ki so neposredno priključeni na kanalizacijo. Zaradi staranja kanalizacijskega omrežja in znižanja cen prevzema odpadnega blata s Centralne čistilne naprave se fiksna cena znižuje. Na drugi strani pa je podjetje prisiljeno dvigovati stroške dela in pokrivati visoke stroške porabe energije. Cene se nižajo v obdobju poračuna za 2,9 eur, nato pa za 1,76 eur. Primerjave z nekaterimi občinami kažejo, da so storitve čiščenja in odvajanja odpadne vode še vedno med najcenejšimi v Sloveniji. Storitev čiščenja greznic se draži za 5 eur na gospodinjstvo, ki v Kranju zadeva tretjino gospodinjstev, ki še niso priključena na kanalizacijo. Je pa v prihodnosti v načrtu izgradnja kar nekaj kilometrov novih kanalizacijskih povezav. Razlike med občinami kjer Komunala Kranj izvaja GJS so zaradi razdalj in operativnih stroškov čiščenja.

Najvišje podražitve so predvidene za GJS zbiranje odpadkov – pobiranje odpadkov od vrat do vrat, vzdrževanje, čiščenje ekoloških otokov, upravljanje zbirnih centrov, akcije zbiranja nevarnih odpadkov, čistilne akcije. Prevzem mešanih komunalnih odpadkov se je podražil na 151 eur/t (iz 100,5 eur/t pred šestimi leti) in cena za prevzem bioloških odpadkov pa se je zvišala na 278,1 eur/t (od prejšnjih 156,8 eur/t). V zadnjih letih je bila izguba na področju zbiranja odpadkov krita iz drugih dejavnosti Komunale, kar pa ni dolgoročno vzdržna politika podjetja. Polovico stroškov pri ravnanju z biološkimi odpadki je prevzem in obdelava, kar je bilo do lanskega leta 62,5 eur/t, od lanskega aprila dalje pa se je lokacija prevzema spremenila in s tem povečali stroški prevoza. Pri ravnanju z mešanimi komunalnimi odpadki je sicer prevladujoč strošek dela, ostalo pa predstavljajo stroški zbirnih centrov, vzdrževanja in goriva. Kljub načrtovani podražitvi 151 eur/t primerjave kažejo, da Komunala Kranj še vedno ohranja eno izmed najnižjih cen med slovenskimi komunalnimi podjetji. Konkretno znesek na položnici v MO Kranj (4 člani, 16 m³, zbiranje bioloških odpadkov) danes znaša 61,02 eur, dejanska podražitev je 8,28 eur, zaradi poračuna izgube in cenovnega poračuna pa bo v vmesnem obdobju do 30. 6. 2024 cena med 70,76 eur in 74,30 eur, do končne cene 1. 7. 2024 69,30 eur.

Predvideni načrti za prihodnost so projekti in investicije usmerjeni v energetsko samozadostnost, kjer je v ospredju gradnja sončnih elektrarn na različnih lokacijah in pa osrednji projekt gradnje Centra krožnega gospodarstva na Zarici, kjer je bilo pred kratkim pridobljeno tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje. Prednosten projekt ostaja gradnja prostora za pretovor odpadkov, ki bo predvidoma na lokaciji ob avtocestnem priključku Kranj-vzhod.

 

Spletno uredništvo M.V.

Vir: Komunala Kranj, povzetki predstavitve Matjaža Berčona, direktorja javnega podjetja Komunala Kranj d.o.o.