Sofinanciranje najemnin v Kranju

Mestna občina Kranj na svojih spletnih straneh www.kranj.si objavlja Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letu 2020. Objavljena razpisna dokumentacija obsega razpis in razpisne obrazce. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 18.300 EUR.

Dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju za leto 2020 je namenjena poslovnim prostorom:

– ki se nahajajo v ožjem območju starega Kranja: območje celotne naselbine na pomolu (Prešernova, Tavčarjeva, Tomšičeva in Cankarjeva ulica, Jahačev prehod, Reginčeva, Jenkova in Poštna ulica, Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, Na skali, Pot na kolodvor, Škrlovec in del Koroške ceste do Stare Pošte), del Ljubljanske ceste (Jelenov klanec), območje Vodopivčeve ulice, Kokrškega brega, Sejmišča in Lajha

– in so hkrati prazni na dan objave javnega razpisa, kar pomeni, da bodoči najemniki poslovnih prostorov pričnejo opravljati dejavnost tako, da odprejo poslovni prostor za uporabnike od prvega naslednjega dne po objavi javnega razpisa dalje.

Upravičenci do sofinanciranja so samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala ter srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, ter zavodi, ki bodo na podlagi sklenjene najemne pogodbe izvajali dejavnost v poslovnih prostorih na ožjem območju starega Kranja pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje razpisa.

Intenzivnost dodeljene pomoči na podlagi tega razpisa ne sme presegati 50 odstoki upravičenih stroškov (brez vključenih davčnih dajatev), pri čemer se sofinancira največ do 4 EUR/m2/mesec in skupno največ do 2.000 EUR za posamezni poslovni prostor.

Vloge na razpis morajo biti poslane priporočeno na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj ali oddane neposredno v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, najkasneje do 15. aprila 2020 v zaprti kuverti in opremljene z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letu 2020« in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na zadnji strani.