Sklenjen dogovor o sanaciji Laz

Slika: MO Kranj

Mestna občina Kranj in Ministrstvo za okolje in prostor sta se dogovorila o sodelovanju pri sanaciji starega nedovoljenega odlagališča nad Industrijsko cono Laze v Stražišču. Mestna občina bo uredila prostorske dokumente, ministrstvo pa bo izvedlo in financiralo prehodne raziskave terena ter pripravilo program ukrepov za sanacijo, če bodo izsledki to narekovali.

Za navedeno območje bo Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo predhodne preiskave terena, na podlagi katerih bo načrtoval obliko in način sanacije oziroma sprejel ustrezne ukrepe za zaščito površinskih voda in podtalnice. To območje je predvideno kot širše vodovarstveno območje za zajetje Sorško polje. Trenutno je v javni obravnavi Uredba o vodovarstvenem območju za zajetje pitne vode Sorško polje. V ta namen je bil med Ministrstvom za okolje in prostor in Mestno občino Kranj podpisan dogovor o medsebojnem  sodelovanju o sprejetju nujnih ukrepov za zaščito podtalnice Sorškega polja, ki je vir pitne vode za širše območje Kranja in Medvod. Za te aktivnosti je ministrstvo za leto 2023 v proračunu zagotovilo 100.000 evrov.

Kranjska občina temu področju posveča veliko pozornost, saj se izvaja vrsto ukrepov za sanacijo tega dela Kranja, ki je zaradi neodgovornega ravnanja z okoljem v preteklosti povzročilo že precej negativnih vplivov na okolje. Poleg gradnje kanalizacijskega omrežja se na območju Laz izvaja tudi monitoring vodotokov in kakovosti zraka.