Simbolično zagnala omrežje

Območje nekdanje Oljarice v Britofu

“GORKI2 je v ciljni ravnini. Vsa umazana dela so praktično že zaključena. Še malo, pa bodo gladke in prevozne vse ceste. Zahvaljujem se krajankam in krajanom, ker potrpežljivo prenašajo nevšečnosti, ki jih tako veliki gradbeni posegi prinašajo s seboj. Konec maja in s tem zaključek del je čedalje bliže.” je ob včerajšnjem simbolnem zagonu črpališča v Britofu povedal župan Matjaž Rakovec. Dva meseca pred zaključkom projekta GORKI2 sta črpališče pri Oljarici simbolično zagnala župan Mestne Občine Kranj Matjaž Rakovec in direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon.

S tem je Mestna občina Kranj še korak bliže cilju projekta GORKI2, in sicer doseči čim večjo priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje v Centralni čistilni napravi Kranj, in največja možna opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda. Vse to bo zagotovilo pogoje za bolj zdravo in čisto okolje, skrb zanj pa je odgovornost vseh občank in občanov. Pozitiven vpliv na okolje se bo poznal le, če si bodo za to vsi prizadevali ter ga na ta način ohranili lepega in zdravega tudi za prihodnje generacije.

Projekt GORKI2, katerega vrednost je ocenjena na več kot 16 milijonov in pol evrov, sofinancirajo Mestna občina Kranj, Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti in prednostne naložbe Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.