S spremembo zakona lažje do stanovanja

V Sloveniji se trenutno soočamo z oteženim dostopom do primernih stanovanj ter velikim primanjkljajem javnih najemnih stanovanj. Današnji viri financiranja stanovanjskim skladom ne omogočajo niti ohranitve obstoječega števila stanovanj, da o povečevanju niti ne govorimo. To je še posebej problem za mlade, starejše in socialno ogrožene skupine. Še posebej je pomanjkanje stanovanj čutiti v Ljubljani in na Gorenjskem. Sprememba Stanovanjskega zakona zato omogoča izgradnjo primernega števila dostopnih javnih najemnih stanovanj in s tem h krepitvi fonda javnih najemnih stanovanj. Temeljne novosti, ki bodo zaustavile krčenje števila javnih najemnih stanovanj in omogočile pridobivanje novih, so vzpostavitev javne najemniške službe, omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov, uskladitev višine neprofitne najemnine ter prilagoditev sistema subvencioniranja, ki bo zaščitil socialno ogrožena gospodinjstva.

Z spremembo zakona bomo dobili:

  • Več javnih najemnih stanovanj
  • Vzdržno stanovanjsko politiko
  • Pravično neprofitno najemnino
  • Več sredstev za stanovanjske sklade

S spremembami in dopolnitvami Stanovanjskega zakona se vzpostavlja primerne pogoje za gradnjo in vzdrževanje stanovanj, vendar ne v breme socialno ogroženih najemnikov.        V Sloveniji je veliko praznih stanovanj, ki jih lastniki iz različnih razlogov ne želijo oddajati na trgu. Sprememba stanovanjskega zakona vzpostavlja javno najemniško službo, ki bo imela vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj. Lastnike bo razbremenila tveganj in jim zagotovila dolgoročno prejemanje rednih dohodkov. Tako se bodo za oddajo lahko odločili tudi tisti, ki imajo sedaj do tega zadržke.              Spremembe stanovanjskega zakona državi in občinam omogočajo potrebna sredstva za izvajanje stanovanjske politike. Tako pri investitorjih država vzpodbuja interes za gradnjo novih stanovanj, mlade družine in čakajoči prosilci pa bodo lažje in hitreje prišli do primernega doma.