Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je na evropske poslance naslovila dopis, v katerem poslance pozivajo k podpori ambicioznim stališčem in rešitvam na področju spoštovanja človekovih in delavskih pravic ter okolja v sklopu direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnosti.

Evropska poslanka Romana Tomc je v svojem dopisu zapisala, da nastajajoči pravni okviri za skrbni pregled v podjetjih v državah članicah v zadnjih letih odražajo vse večjo željo po podpori podjetjem pri prizadevanjih za izvajanje skrbnega pregleda v njihovih vrednostnih verigah in za spodbujanje etičnega ravnanja podjetij. Po drugi strani pa povzročajo razdrobljenost, ter lahko ogrozijo pravno varnost in enake konkurenčne pogoje za podjetja na enotnem trgu. Zato je prav, da se tudi na evropskem nivoju sprejme zakonodaja, ki bo preprečila to razdrobljenost.

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke, katere članica je tudi Romana Tomc, pozdravlja predlog zakonodaje, saj bo ta povečal zaščito pravic delavcev in okolja v evropskih dobavnih verigah. V vse bolj globaliziranem svetu je poslovanje vedno bolj povezano z odgovornosto do ljudi, kot tudi do okolja. Zato so zavezujoče obveznosti skrbnega nadzora pomemben korak k temu, da podjetja odgovornost prevzemajo nase in že znotraj svojih obratov zagotovijo spoštovanje zaposlenih, pa tudi okolja, na katerega vplivajo. Z enotnimi predpisi znotraj Evropske unije ustvarjamo tudi enake konkurenčne pogoje za vse.

Vendar pa v ELS ob tem opozarjajo, da nimajo vsa podjetja zadostnih sredstev za zagotavljanje tovrstnega nadzora. Predvsem imajo tu v mislih mala in srednja (tudi mikro) podjetja, ki bi morala biti po mnenju ELS izvzeta iz predloga zakonodaje. S tem se strinja tudi Evropska komisija, ki v predlogu zakonodaje predvideva njihovo izključenost iz dolžnosti skrbnega pregleda. Pretirana birokracija lahko duši njihovo inovativnost in delovanje. Večinoma ti namreč nimajo vzpostavljenih mehanizmov skrbnega pregleda, prav tako nimajo strokovnega znanja in izkušenj ter specializiranega osebja, stroški izvajanja skrbnega pregleda pa bi nanje nesorazmerno vplivali. Kot pomoč pri stroških, ki bi zaradi njihovega poslovanja z večjimi podjetji nastali, Komisija predvideva tudi vzpostavitev podpornih ukrepov za pomoč MSP pri povečanju operativne in finančne zmogljivosti.

Evropska ljudska stranka podpira pristop, ki temelji na tveganju. Pomembno je ukrepati tam, kjer do tveganja ali kršitve dejansko pride. Odgovarjajo naj podjetja v sektorjih z velikim vplivom in tista, ki so dejansko odgovorna za povzročeno škodo. Predlog komisije predvideva opredelitev sektorjev z velikim vplivom, kot tudi prehodno obdobje za podjetja srednje velike tržne kapitalizacije znotraj teh sektorjev, s čimer jim bo omogočen lažji prehod in prilagoditev.

Jasno je, da je ravnanje podjetij v vseh sektorjih gospodarstva ključnega pomena za uspešen prehod Unije na podnebno zeleno in nevtralno gospodarstvo, kot tudi za doseganje ciljev, povezanih s spoštovanjem človekovih pravic in okolja. Vendar pa ne smemo dovoliti, da bi sprejemanje nove zakonodaje dušilo delovanje malih in srednjih podjetij, kot tudi ne podjetij, ki se na globalni trg šele prebijajo.

Romana Tomc se je zavezala, da bo podprla predloge, ki ščitijo pravice zaposlenih in okolja, ob vnaprejšnji zagotovitvi nemotenega delovanja podjetjem, katerim bi tovrstna zakonodajo pomenila prevelike stroške in celo nevarnost delovanja.

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: romanatomc.si