Protipoplavno bodo uredili porečje Selške Sore

Direkcija Republike Slovenija za vode je v sklopu projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” podpisala pogodbo za izvedbo projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore- 1. faza/vodnogospodarske ureditve”. Ocenjena vrednost pogodbenih del znaša 11.539.380,59 EUR. Za izvajalca vodnogospodarskih ureditev za prvo fazo projekta Protipoplavne ureditve Selške Sore so bila izbrana podjetja JV Nivo Eko, Riko, Hidrotehnik in VGP Drava Ptuj, ki so na javnem razpisu oddala najugodnejšo ponudbo. Ocenjena vrednost pogodbenih del znaša 11,5 milijona evrov. Dela obsegajo vodne ureditve s poglobitvijo in izravnavo padca dna struge na odsekih od Alplesovega do Dolenčevega jezu z rušitvijo obstoječega Dermotovega jezu in izgradnjo novega ter z ureditvijo obrežnih zavarovanj. Prav tako vključuje ureditev hudournikov in mostov. Pogodbo sta podpisala direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer in direktor vodilnega partnerja J.V. NIVO EKO d.o.o. Klemen Senič.