Projekt trajnostne mobilnosti

Slika: Občina Radovljica

Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnosten način – s hojo, kolesarjenjem in uporabo javnega potniškega prometa. Njeno vodilo je zagotavljanje časovno, finančno in okoljsko učinkovite ter dostopne oblike premikanja za vse. Z učinkovitimi ukrepi zmanjšuje potrebo po osebnem motornem prometu in posledično zmanjšuje škodo, ki jo ta povzroča tako okolju kot našemu zdravju. Če potujemo trajnostno, hkrati poskrbimo tudi za svoje zdravje in dobro počutje, znižamo si stroške prevoza, prispevamo k boljši kakovosti zraka, učinkoviti rabi energije in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Trajnostna mobilnost je tudi namen projekta Počakaj na bus! S katerim bodo vzpostavili mrežo 26 kvalitetnih avtobusnih postajališč v šestih občinah, da bi spodbudili pogostejšo uporabo javnega prometa in z razvojem trajnostne mobilnosti pozitivno vplivali na zdravje občanov in obenem ohranjanje narave. Gre za skupen projekt šestih občin, in sicer Bleda, Jesenice, Kranja, Nakla, Radovljice in Tržiča, ki ga za občine vodi LAS Gorenjska košarica oziroma vodilni partner BSC Kranj, sodelujeta pa tudi CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp in Turizem Bohinj. Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

V občini Radovljica so bila v okviru projekta z novimi nadomeščena tri avtobusna postajališča v vrednosti 21 tisoč evrov, od katerih je Občina Radovljica upravičena do sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 85 odstotkov upravičenih stroškov.