Projekt GORKI2 zaključen maja 2021

Slika: MO Kranj

V naseljih Britof, Predoslje, Orehovlje in Mlaka bo projekt GORKI2 skupno 2664 prebivalcem zagotovili izboljšano čiščenje odpadne vode. Zgrajenih bo prek 17 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja, pet črpališč odpadne vode, prek 15 kilometrov obnovljenega vodovoda, 13,5 kilometra obnovljene in dograjene meteorne kanalizacije, 5,8 kilometra javne razsvetljave. Na nevarnem odseku v Britofu je že zgrajen 250 metrov dolg povezovalni pločnik med odcepom za Oljarico in pekarno Miš maš. Zdaj je na tem odseku zagotovljena trajna in ustrezna prometna varnost.

Cilj projekta GORKI2 je doseči čim več priključitev gospodinjstev na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje v Centralni čistilni napravi Kranj, in opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda v največji možni meri.

Potek del med epidemijo zaradi širjenja virusa covid-19 ni sledil sprejetemu časovnemu načrtu, zato je bilo treba za oba sklopa podaljšati gradbena dela do 31. maja 2021. V prvem trimesečju prihodnjega leta bo poskrbljeno za ustrezno prevoznost na makadamskih odsekih cest oziroma ulic, v pomladih mesecih vse do zaključka del do konca maja, pa bo izvajalec asfaltiral vse nedokončane ulice tudi s finim asfaltom. V zimskih mesecih namreč za taka dela vremenski pogoji niso ustrezni.

»S projekti, kakršen je GORKI2, vzpostavljamo pogoje za čisto in zdravo okolje, gradimo temelje za ohranjanje okolja na učinkovit in trajnostni način: to pomeni manj onesnažene vodotoke in zato bolj čisto vodo tudi iz pipe, ohranjanje biotske raznovrstnosti. To seveda zagotavlja tudi višjo kakovost bivanja, še bolj urejeno cestno infrastrukturo, konec koncev se prebivalcem na delu z urejeno kanalizacijo dviguje tudi vrednost nepremičnin,« je poudaril župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti in prednostne naložbe Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.