Projekt GORKI2 je zaključen

Slika: Mestna občina Kranj

Eden največjih infrastrukturnih projektov v Mestni občini Kranj GORKI2 je zaključen. Z izvedbo projekta so zagotovljeni pogoji za čisto in zdravo okolje in s tem tudi višjo kakovost bivanja skupno 2.664 prebivalcem naselij Britof, Orehovlje, Predoslje in Mlaka pri Kranju.

Ta naselja so pridobila več kot 17 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja, pet črpališč odpadne vode, več kot 15 kilometrov obnovljenega vodovoda, 13,5 kilometrov obnovljene in dograjene meteorne kanalizacija ter 5,8 kilometrov javne razsvetljave. Naselja so zdaj ustrezno in sodobno komunalno opremljena. V Britofu, kjer so najprej začeli z deli v okviru GORKI2, se objekti že priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje. Na Mlaki bodo predvidoma julija lastniki objektov prejeli obvestila o obveznem priklopu, za njimi pa še lastniki objektov na območju Predoselj in Orehovelj. Odpadna voda potem ne bo več pronicala v podtalnico ali se izlivala v reke in potoke, pač pa bo odtekala po okolju prijaznih poteh in se prečistila v Centralni čistilni napravi Kranj.

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je na e-novinarski konferenci povzel glavne pridobitve projekta GORKI: »Zdaj se je pravi užitek peljati po lepo urejenih cestah v Britofu, Orehovljah, Predosljah, na Mlaki ter po okolici. A večina pridobitev tega velikega okoljskega projekta je očem skrita, saj je pod zemljo.

Z opremljenostjo območij z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda bo Mestna občina Kranj dosegla visok delež priključenih gospodinjstev na enoten kanalizacijski sistem. Vrednost celotnega projekta GORKI2 je ocenjena na več kot 16 milijonov in pol evrov. Od tega je deset milijonov evrov prispevala Mestna občina Kranj, 5,6 milijona evrov je občina pridobila iz Kohezijskega sklada, milijon evrov pa je prispevala Republika Slovenija. Projekt  GORKI2 je naložba v čisto in zdravo okolje, kakovost bivanja občanov, predvsem pa projekt, ki bo tudi mlajšim generacijam zagotovil bolj čisto in zdravo okolje.