Produktivnost na Gorenjskem višja od slovenskega povprečja

Slika: Pixabay.com

Regionalna razvojna agencija Gorenjske je v sodelovanju s strokovnjaki s področja gospodarstva, razvoja človeških virov, okolja, prostora in infrastrukture, razvoja turizma in podeželja pripravila osnutek Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027. Na seji Sveta gorenjske regije ga je županom gorenjskih občin predstavila Franja Gabrovšek Schmidt , ki je vodja priprave programa.

Poudarila je, da Gorenjska po razvitosti zaostaja za povprečjem EU, se pa stanje izboljšuje. Znotraj kohezijske regije Zahodna Slovenija ima Gorenjska najnižji BDP, v primerjavi s sosednimi avstrijskimi regijami je ta kazalnik na Gorenjskem celo 1,5-krat nižji. Ima pa Gorenjska ugodne vrednosti kazalnikov razvitosti, razvojnih možnosti in ogroženosti in tako drugi najnižji kazalnik IRO (indeks razvojne ogroženosti) v letu 2019. Prav tako ne izstopa po visokem bruto domačem proizvodu na prebivalca, saj po tem kazalniku dosegamo okoli 90 odstotkov slovenskega povprečja.

Posebej pa na Gorenjskem izstopamo po visoki stopnji delovne aktivnosti in nizki stopnji brezposelnosti, ki je nizka tudi med mladimi. Imamo visoko izobraženo delovno silo, kar okoli 30 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva ima terciarno izobrazbo. Produktivnost je višja od slovenskega povprečja. Relativno ugodnejši so tudi demografski kazalniki, saj je razmerje med starimi in mladimi boljše kot v večini ostalih regij.