Pridobitve v industrijski coni Žiri

Slika: Pixabay.com

Včeraj je bila podpisana pogodba za gradnjo interne povezovalne ceste na področju industrijske cone v Žireh, na relaciji od obstoječe lokalne ceste do podjetja Norica. Pogodbena vrednost vseh del znaša blizu 1,5 milijona evrov. Rok za izvedbo se izteče konec leta 2022. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Gradnja se bo izvajala v treh etapah. V okviru projekta je na območju interne povezovalne ceste predvidena tudi ureditev cestne razsvetljave, odvodnjavanje lastnih in zalednih voda, izvedba novega TK voda, podaljšanje obstoječega vodovodnega omrežja s priključki na parcele, prestavitev obstoječe fekalne kanalizacije in prestavitev obstoječega mešanega kanala. V sklopu novogradnje ceste se bo dograjevalo tudi elektro omrežje v lasti Elektro Ljubljana d.d., ki bo zahtevalo izvedbo tudi nekaterih gradbenih del, katerih naročnik in plačnik bo Elektro Ljubljana d.d.

V sklopu novogradnje interne povezovalne ceste skozi industrijsko cono je med novima priključkoma na obstoječo industrijsko ulico na severu in zahodu predvidena tudi ureditev hodnikov za pešce. Predvidena je ureditev tangiranih obstoječih komunalnih vodov oziroma njihova zaščita ali prestavitev.

Ureditve predmetnega odseka so povezane z načrtovanjem ureditve celotnega območja industrijske cone, Industrijske ulice ter z ureditvami ustreznih navezav in priključkov podjetij, ki ležijo ob predmetni cestni povezavi. Predmetni odsek predstavlja del povezave, ki navedenim podjetjem omogoča kvalitetnejšo navezavo na obstoječe ter bodoče cestno omrežje. Predmetna povezava omogoča tudi vzpostavitev krožnega prometa znotraj industrijske cone in navezavo zalednih parcel podjetja Alpina, s katerim je bil potek trase na območju priključevanja na obstoječo Industrijsko ulico pri podjetju Norica tudi dodatno usklajevan. Upoštevano je, da predvideno omrežje tvori zaključeno celoto, ki omogoča nadaljnje urejanje in razvoj industrijske cone.