Osnovna šola Šenčur prejela priznanje

Slika: Pixabay

Zavod Republike Slovenije za šolstvo od leta 1999 podeljuje priznanja Blaža Kumerdeja posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Priznanje se podeljuje za dosežke pri uvajanju novosti na področjih predšolske vzgoje, osnovnih šol in srednjih šol, šol za otroke s posebnimi potrebami in dijaških domov, pa tudi za odličen končni izdelek, za nove rešitve s področja načrtovanja in uresničevanja kurikuluma ter za širjenje idej v vseh oblikah informiranja in izobraževanja.

Med letošnjimi dobitniki priznanja Blaža Kumerdeja je tudi Osnovna šola Šenčur. V utemeljitvi nagrade šenčurski osnovni šoli so zapisali:

“Osnovna šola Šenčur že vrsto let odlično sodeluje z Zavodom RS za šolstvo. Skladno z vizijo šole se vključujejo v projekte in poskuse za prenos sodobne pedagoške prakse na področju pedagogike, digitalnih kompetenc in podjetnosti. Razvijajo sodobne pristope in raziskujejo lastno prakso. Sodobna spoznanja edukacijskih ved preizkušajo v praksi in iščejo nove inovativne rešitve. Sodelovali so v projektu Inovativna učna okolja pedagogika ena na ena, ki vključuje uporabo mobilnih naprav v podporo učnim strategijam, uvajanje elementov formativnega spremljanja in razvijanje novih kompetenc pri učencih. Prav tako so sodelovali tudi v meddržavnem poskusu MENTEP (Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse). Vodstvo šole močno spodbuja strokovne delavce k izobraževanju, na šoli se redno udeležujejo ponujenih oblik izobraževanja, usposabljanj, aktivno sodelujejo pri delu študijskih srečanj, na tematskih konferencah in svetovanjih, ki jih organizira Zavod RS za šolstvo. Odprti so za mreženje rešitev dobrih praks, organizacijo hospitacij in za udeležbo na regijskih srečanjih. Projekt Uvajanje formativnega spremljanja z elementi inkluzivne paradigme jim pomaga uresničevati vizijo šole, ki temelji na ustvarjalnem šolskem delu, dobrih medsebojnih odnosih in spoštovanju.

V priročnik Formativno spremljanje pri matematiki sta vključena dva njihova prispevka. Šola se je vključila tudi v razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. Šola sodeluje v poskusu Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli, kjer izvajajo dejavnosti, v katerih so vsebine kar najbolj interdisciplinarno povezane. Vključeni so tudi v projekt POGUM za krepitev kompetence podjetnosti. Na šoli si prizadevajo, da bi uspešne metode in načine dela, ki jih pridobijo v projektih in razvojnih nalogah, ostali del njihove pedagoške prakse tudi po uradnih zaključkih projektov.”