Odločanje o Občini Golnik pred Ustavno sodišče RS

Slika: kranj.si

Za 4.11.2021 je razpisana obravnava predloga za referendum za novo Občino Golnik na Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Ker bi bila delitev Mestne občine Kranj škodljiva, so se na Mestni občini Kranj odločili, da bodo ustavnost referenduma preverili še na Ustavnem sodišču RS. Za tako zahtevo mora župan pridobiti pooblastilo mestnega sveta. S tem namenom je župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec sklical dopisno sejo sveta Mestne občine Kranj, s samo eno točko dnevnega reda, in sicer Vložitev zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o referendumu in ljudski iniciativi.

Ustavno sodišče je v svojih odločbah v preteklosti že opozarjalo, da je v neskladju z Ustavo RS, če so merila za določitev območja prepuščena poljubni izbiri, ob odsotnosti zakonskega urejanja, ker bi to povzročilo, da bi nastajale občine, ki ne bi bile med seboj funkcionalno primerljive. S takšnim načinom (ne)urejanja meril se postavlja tudi vprašanje morebitne kršitve načela pravne države in tudi splošnega načela enakosti pred zakonom. Ustavno sodišče je v teh primerih izpostavilo tudi, da bi moral biti med merili za oblikovanje občine vključen tudi javnofinančni vidik kot izpeljava ustavnega načela samo financiranja občine.