Občina Radovljica na podlagi sklepa RS Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št.: 844-25/2023-205 DGZR z dne 20. 7. 2023 in Dopolnilnega sklepa št. 844-25/2023-228 DGZR z dne 20. 7. 2023, začenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih.

 Škodo oškodovanci podajo na naslednjih obrazcih:
– OBRAZEC 1: Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči,

  • stolpec A in B; vpiše se parcelna številka in katastrska občina – NE GERK,
  • stolpec C; Kategorija zemljišča – gozd/travnik/njiva/pašnik/neplodno/trajni nasad,
  • stolpec D; Cena EURH/ha – ni potrebno vpisati,
  • stolpec E; površina v ha dela parcele za katerega uveljavljate škodo,
  • stolpec F; odstotek (%) poškodovane površine,
  • stolpec G; Škoda EUR – ni potrebno vpisati.

POZOR – škoda pridelkov na kmetijskih zemljiščih se NE popisuje, zgolj škoda na zemljiščih kot takih.

– OBRAZEC 3: Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec se uporablja za uničene stavbe oziroma večje škode na stavbah).

– OBRAZEC 4: Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči,

  • 4. Vrsta objekta; stanovanjski/poslovni/industrijski/kmetijski/poslovno-stanovanjski,
  • Ocena škode; stolpec A; Šifra in tipična skupina del* – upoštevati šifrant B,
  • stolpec D in F – ni potrebno vpisati.

– OBRAZEC 5: Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči.

 

Na vseh obrazcih je potreben 2x podpis oškodovanca in priložiti fotografijo nastale škode. Datum ocene škode izpolni občinska komisija. Oškodovanci pripišejo še telefonsko številko in elektronski naslov, ki ju bomo uporabljali zgolj za morebitno korespondenco glede ocene škode zaradi posledic močnega neurja z dežjem in vetrom.

Izpolnjene in podpisane obrazce lahko oškodovanec dostavi v Sprejemno pisarno Občine Radovljice, ali pošlje na naslov Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, najpozneje do ponedeljka, 21. avgusta 2023.

 

Pristojna občinska komisija  ocenjuje škodo na kmetijskih zemljiščih (OBR 1) in na stavbah/objektih (OBR 3 – OBR 5), škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

VSO POTREBNO DOKUMENTACIJO NAJDETE TUKAJ.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Radovljica