Obnova in zaprtje ceste na Jesenicah

Predvidoma v prihodnjem tednu Občina Jesenice v sklopu projekta »Poslovna cona Jesenice rekonstrukcija prometne infrastrukture« začenja z rekonstrukcijo prometne infrastrukture na območju Ceste Franceta Prešerna na Jesenicah. Trenutno poteka zakoličba, predvidoma od srede 13.11. dalje (odvisno bo od vremenskih razmer) pa bo na območju Ceste Franceta Prešerna veljala popolna zapora ceste. Dostop do objektov na trasi obnove bo omogočen. Zapora se bo pričela pri objektu Dinosa in se bo zaključila pri objektu podjetja Plastkom.

Projekt »Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture« je bil uvrščen v Dogovor za razvoj gorenjske regije, prek katerega je Občina Jesenice prejela sklep o sofinaciranju v višini 349.055,71 €, in sicer 244.338,99 € s strani EU in 104.716,72 € s strani državnega proračuna. Projekt obravnava rekonstrukcijo prometne (faza 1; sofinanciran del projekta) in spremljajoče komunalne infrastrukture (faza 2; nesofinanciran del projekta) na območju več stavbnih zemljišč znotraj poslovno in prostorsko zaokroženega SZ dela širšega območja, poimenovanega Poslovna cona Jesenice. Ta je sicer kompleksna ekonomsko-poslovna cona, ki je razpotegnjena po celotni dolini med reko Savo na južni strani in  mestnim središčem Jesenic na severnem delu. Skupna vrednost sofinanciranega dela projekta, torej faze 1, je 525.590,09 €. Hkrati s tem bo Občina Jesenice sočasno izvedla tudi obnovo vodovoda in uredila odvodnjavanje (faza 2), kar bo financirala iz lastnih sredstev in prihodkov najemnin.

Znotraj projekta občina načrtuje rekonstrukcijo ceste skozi območje ter ureditev pločnika (faza 1; sofinanciran del projekta) in obnova vodovoda ter izgradnjo odvodnjavanja (faza 2; nesofinanciran del projekta). Na območju se sicer že nahajajo kanalizacija, vodovod, vročevod, plinovod, telekomunikacijski in KKS kablovodi (TV, internet …), elektro vodi ter cestna razsvetljava.l
Dela bodo zaključena predvidoma v aprilu 2020.