Občina Radovljica objavila več razpisov

Slika: www.radovljica.si

Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za obnovo stanovanjskih, poslovno stanovanjskih in gospodarskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine v Občini Radovljica v letu 2021.
Predmet razpisa so nepovratna sredstva, ki jih bo dodelila Občina Radovljica za obnovo objektov (stanovanjskih, poslovno stanovanjskih in gospodarskih stavb), ki so pod spomeniškim varstvom v Občini Radovljica, in jih je Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Kranj evidentiral ter so razglašeni za kulturni spomenik ali kulturno dediščino. Sakralne stavbe niso predmet razpisa.

Predmet sofinanciranja je:
– zamenjava stavbnega pohištva,
– zamenjava strešne kritine in toplotna izolacija podstrešja,
– obnova fasade,
– sanacija temeljev, obodnih zidov, tal v pritličju oz. stropa nad kletjo,
– statična sanacija objekta.

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radovljica v letu 2021
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna občine Radovljica za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, v skupni višini 50.000,00 EUR, iz naslova naslednjih ukrepov:
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
UKREP 5: Pomoč za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah – de minimis;
UKREP 7: Podpora gozdarskim ukrepom – investicije za delo v gozdu
UKREP 8: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Javni razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev v občini Radovljica v letu 2021
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev upokojencev in zvez, katerih vsebina vključuje:
– informiranje in svetovanje članom upokojenskih društev in zvez,
– aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa,
– organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, …),
– skrb za zdravje,
– kulturno izražanje in ustvarjalnost,
– športne aktivnosti.

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Radovljica v letu 2021
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja turizma, ki jih izvajajo turistična društva s sedežem v občini Radovljica. Občina Radovljica sofinancira programe s področja turizma, ki so v javnem interesu. To so predvsem:
– programi informacijsko-turistične dejavnosti,
– organizacija in izvajanje prireditev, namenjenih turistom,
– programi razvoja in vzdrževanja javnih površin ter urejanje videza kraja,
– programi ohranjanja in oživljanja kulturne in naravne dediščine,
– programi, ki razvijajo celovite turistične proizvode občine Radovljica,
– programi, ki prispevajo k ozaveščanju in spodbujanju lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do obiskovalcev in turizma,
– programi, ki nudijo druge storitve, ki se v občini Radovljica brezplačno nudijo turistom.

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v občini Radovljica v letu 2021
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov veteranskih organizacij, katerih vsebina vključuje:
– informiranje in svetovanje članom veteranskih organizacij,
– aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa,
– skrb za spomenike in spominska obeležja,
– organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja…),
– organizacijo prireditev občinskega in širšega pomena (proslave, spominske slovesnosti…),
– obujanje in negovanje tradicije,
– spodbujanje kulturnega izražanja in ustvarjalnosti.