Na podlagi 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem, in sicer:
– prostora št. 9, namenjenega izključno za skladiščenje, v stavbi na naslovu Begunjska cesta 12, Lesce, v izmeri 16 m2, za določen čas 5 let. 
Dodatni pogoji:
Vsi prosilci morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Radovljica, sicer bodo izločeni iz nadaljnjega postopka. Prednost pri oddaji prostora v najem imajo nevladne organizacije, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu.
Najemnik bo poleg najemnine dolžan plačevati tudi stroške v pavšalnem znesku 10 EUR/mesečno.
Prosilci naj pošljejo svoje vloge najkasneje v 20 dneh od objave te namere po pošti na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica ali na elektronski naslov: [email protected] .
Kontaktna oseba za dodatne informacije ali ogled prostora: Tanja Geltar, tel.: 04 537 23 19.
V kolikor bo za najem poslovnega prostora več interesentov, bodo z njimi opravljena dodatna pogajanja o višini mesečne najemnine in bo poslovni prostor oddan v najem najugodnejšemu ponudniku.
Z najugodnejšim ponudnikom bo največ 15 dni po končani izbiri sklenjena najemna pogodba.
Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
Spletno uredništvo
Vir: Občina Radovljica