Na Jesenicah sprejeli proračun za leto 2021

Svetniki in svetnice Občine Jesenice so obravnavali in sprejeli predlog Proračuna občine za leto 2021. Proračun v drugi obravnavi predvideva 28 milijonov odhodkov in izdatkov ter za 22,9 milijonov prihodkov in prejemkov. Na občini ocenjujejo, da bo na računu proračuna konec leta 2020 ostalo 5,1 mio sredstev, kar je posledica zamika izvedbe več investicij in so v prihodnjem letu namenjena kritju razlike med načrtovanimi prihodki in odhodki. Med prihodke so vključili nov izračun prihodka iz naslova dohodnine, na podlagi nedavno sprejete povprečnine v višini 628,20 € na prebivalca. Del dohodnine, ki po Zakonu o javnih financah (ZJF) pripada občinam in pomeni največji vir za financiranje tekoče porabe je v letu 2021 načrtovan v višini 11,9 milijonov evrov. V drugi obravnavi predvidevajo tudi znižanje načrtovane višine zadolževanja, in sicer je v prihodnjem letu načrtovano zadolževanje v višini 1 milijon evrov. V leto 2021 se zamika izvedba investicij, in sicer obnove Ruardove graščine, Poslovna cona Jesenice – 2. faza, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in izgradnja kanalizacije Lipce. Poleg omenjenih večjih projektov pa bodo v letu 2021 izvajali tudi energetsko sanacijo Vrtca Jesenice – enote Angelce Ocepek in 3. fazo izgradnje komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev. V proračun je vključena ureditev regionalne ceste R2, ki predvideva izgradnjo priključka na novo cestno povezavo do obrata debele pločevine SIJ Acroni, pri čemer bo Acroni investicijo sofinanciral v višini 200 tisoč evrov. Vsega skupaj v letu 2021 načrtujejo izvajanje 66 projektov v skupni višini 12,2 milijonov evrov.