Naša vsakdanja udobja in funkcionalnost temeljijo na osnovnih storitvah, ki jih občine in lokalne inštitucije zagotavljajo za naše nemoteno delovanje in delovanje lokalnih skupnosti. Odpiranje pipe za vodo ter s tem zagotavljanje pitne vode, avtomatsko ogrevanje (plin, kurilno olje… ) ali pa morda prevoz na delo z javnim prometom so le ena od osnovnih storitev, ki so nekako samoumevne. Redko se vprašamo, kako te storitve delujejo in kako so ključne za našo eksistenco, zavedanje o tej samoumevnosti hitro zbledi, ko se zgodi izpad elektrike ali motnje v oskrbi z vodo. Nepričakovani izpadi osnovnih storitev, kot sta voda in elektrika nam poda spoznanje krhkosti rutinskih in samoumevnih dnevnih storitev, ki nam nudijo udobje. In kaj, če te storitve padejo nenadoma?

Energetika, promet, komunikacije, vodovod in kanalizacija ter zdravstvena oskrba so nevidni temelji našega življenja. A kaj se zgodi, ko se te storitve znajdejo pod vprašajem? Kako se lokalna občina in lokalno okolje odzoveta v času krize ali ob nujnih situacijah?

V tej kolumni se bom dotaknil nalog občin in vloge lokalnega okolja pri zagotavljanju teh ključnih storitev, ne samo v normalnih razmerah, ampak tudi v izrednih situacijah. Poizkusili bomo spoznati in vzpodbuditi zavedanje, kako pomembno je razumevanje teh nalog ter zakaj bi se morali bolj zavedati ranljivosti in pomembnosti teh storitev v našem vsakdanjem življenju.

Eden od osnovnih vidikov vloge občine je načrtovanje in vzdrževanje ključne infrastrukture, ki omogoča delovanje našega vsakdanjega življenja, kot so delovanje komunalnih podjetij, odvozi smeti, zagotavljanje pitne vode, zagotavljanje daljinskega ogrevanje in nenazadnje zagotavljanje zdravstvenih storitev v sklopu zdravstvenih domov. Vse te storitve za svoje delovanje potrebujejo  energetsko omrežje, komunikacijske povezave, vodovod in kanalizacijo. Naloga občine je zagotoviti, da so te storitve zanesljive in dostopne v vsakem trenutku.

Energetski viri so osnova sodobne družbe, in občina v sodelovanju z distributerji skrbi, da je električna energija na voljo neprekinjeno. Prav tako je potrebno zagotoviti delovanje komunikacijske infrastrukture, ki omogoča hitro komunikacijo in informiranje v času najrazličnejših »kriz« ali odstopanj od normalnosti. Vodovod in kanalizacija sta ključna za oskrbo s čisto vodo in odvajanje odpadnih vod, kar neposredno vpliva na zdravje prebivalcev. Prav tako je tukaj aspekt delovanje zdravstvenih zavodov, katere ustanoviteljica je občina, da lahko ob nepričakovanih nenormalnih stanjih ali izrednega stanja bodi si zaradi naravnih nesreč ali kakšnih hujših delovnih nesreč nemoteno deluje in oskrbuje prebivalstvo.  To so le eni od vidikov, ki so ključni za nemoteno delovanje lokalnega okolja v primeru naravnih nesreč ali kakšne druge grožnje, ki vpliva na lokalno okolje ter delovanje le tega.

Občina ni izolirana otoček znotraj regij, ampak je del širšega regionalnega in nacionalnega okolja. Zato je ključnega pomena, da občina tesno sodeluje z drugimi lokalnimi organi, regionalnimi agencijami in drugimi občinami. To sodelovanje postane še bolj ključno v primeru »krize«, nujnih situacij ali »izrednih razmer«.

Sodelovanje omogoča izmenjavo informacij, koordinacijo odziva na »krizo« ter skupno pridobivanje virov in pomoči. V primeru naravnih nesreč ali drugih izrednih dogodkov lahko hitreje pridobljena pomoč iz drugih občin ali celo širše regionalnega nivoja reši mnoga življenja in premoženje. Zato je nujno, da Občine razvijejo dobre odnose in vzpostavi mehanizme za takojšnje sodelovanje z drugimi organizacijami na lokalni in regionalni ravni.

Naloge lokalnega okolja

Uspešen odziv na »krizne situacije« zahteva tesno sodelovanje med Občino, prebivalci in podjetji v lokalnem okolju. Vsi skupaj morajo sodelovati pri načrtovanju in pripravi ter odzivanju na krizne situacije lokalnega okolja ter pripraviti načrte in ukrepe, ki bodo podpirali aktivnosti do stanja normalnosti in v ključnih trenutkih zagotavljali nemoteno delovanje nujnih storitev za občane. To vključuje redno sodelovanje ter priprava simulacijskih vaja za obvladovanje kriznih situacij, kjer se preizkušajo načrti in postopki za odziv na izredne dogodke.

Kaj pripomore ozaveščane in seznanjanje s splošnimi navodili, načrti  in v digitalnem svetu prikazanimi video vsebinami na tematiko odzivanje lokalnega prebivalstva? V današnjem svetu ozaveščanje pomeni veliko, saj prebivalci tako na občinski kot regionalni ravni pridobijo veščine, ki jim pomagajo pri odzivanju na »krizne situacije«. S pomočjo ozaveščanja in pomembnosti delovanja ob primeru ne-normalnih situacijah v katerih se lahko znajde lokalno okolje in posledično prebivalstvo lahko pripomoremo k boljši usklajenosti odziva/nja in hitrejšemu ukrepanju v izrednih situacijah.

Zavedanje na področju varčevanja z viri ima lokalno okolje pomembno vlogo pri ohranjanju stabilnosti osnovnih storitev. Z varčevanjem virov lahko zmanjšamo pritisk na energetske, vodovodne in kanalizacijske sisteme ter druge infrastrukturne sisteme, ki so ključni za delovanje in funkcioniranje lokalnega ali regijskega okolja. To vključuje zmanjšanje porabe energije, vode in drugih naravnih virov.

Skrb za infrastrukturo in njeno redno vzdrževanje sta izjemno pomembna vidika lokalnega razvoja in kakovosti življenja. Ne le občina, temveč tudi lokalna podjetja igrajo ključno vlogo pri ohranjanju in izboljševanju naše infrastrukture. Brez ustrezne infrastrukture bi bile osnovne storitve, kot so oskrba z vodo, električna energija, ceste in komunikacije ogrožene. Občina ima pomembno nalogo, da se odziva na potrebe svojih prebivalcev. To vključuje načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cest ter zagotavljanje vodovoda in kanalizacije, s tem se zagotovi varne in dostopne poti za prebivalce in podjetja v neugodnih ali kriznih situacijah. Ravnanje lokalnega prebivalstva je ključnega pomena saj zmanjšuje morebitnih izpadov in motenj v infrastrukturi, ki je identificirana kot infrastruktura pomembna ali bolj natančno nujno potrebna za nemoteno delovanje tudi v kritičnih situacijah in razmerah.

Zavedati se moramo, da smo vsi deležni koristi, ko infrastruktura deluje nemoteno. A hkrati smo tudi vsi soodgovorni za njeno vzdrževanje. Lokalna skupnost, občina in podjetja morajo sodelovati, da ohranjajo in izboljšujejo infrastrukturo ter s tem zagotavljajo stabilnost osnovnih storitev. To je ključ za uspešno in trajnostno prihodnost naših lokalnih skupnosti in regijskih območij.

Zavedanje in pripravljenost lokalnega okolja pripomore k boljši hitrosti in uspešnosti odziva na »krize« ter lahko reši življenja in premoženje. Zato je pomembno, da se lokalno okolje zaveda svoje vloge in odgovornosti ter, da je pripravljeno sodelovati v primeru izrednih dogodkov in razmer, ki glede na vedno večje tendence sprememb podnebja in evropskega okolja sledita v prihodnje naši družbi.

Zatorej vprašanje Zakaj pa je to sploh pomembno? Preprosto povedano, osnovne storitve so temelj našega vsakdanjega življenja. Brez elektrike, vode, prometa in zdravstvene oskrbe bi bila naša eksistenca močno ogrožena. Zato je ključnega pomena, da se občinske uprave, podjetja v lokalnem okolju zavedajo svoje vlog in nalog ter so pripravljeni na odziv in ukrepanj v primeru najrazličnejših »kriz«. Še pomembneje pa je, da se vsak posameznik zaveda svoje vloge in odgovornosti pri ohranjanju teh ključnih storitev.

Naj zaključim s stavkom:  Vsi skupaj smo odgovorni za varnost in dobrobit našega lokalnega okolja, dopustimo si ozavestiti in ponotranjiti pomembnost tematike nemotenega delovanja ključne infrastrukture lokalnega okolja

Andrej Vastl