Kranj vse bolj skrbi za starejše občane

Na 2. dopisni seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je potekala med 3. in 6. aprilom 2020, so mestni svetniki potrdili nov razvojni program dnevnega varstva starejših in zagotovili sredstva za izvedbo.

Izglasovali so tudi prerazporeditev sredstev za postavitev spominskega obeležja na Rupi, nakup zemljišč na Zlatem polju za ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto, v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja pa uvrstili še nakup dela stavbe v Stražišču za potrebe tamkajšnje krajevne skupnosti.

Odprta pot dnevnemu varstvu starejših
Mestna občina Kranj želi v objektu v Krajevni skupnosti Planina urediti dnevno varstvo starejših. Gre za obliko institucionalnega varstva, namenjenega posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. Svetniki so nov razvojni program Dnevno varstvo starejših Planina tudi potrdili.
Zaradi primerne lokacije in velikosti stavbe je za izvedbo projekta v načrtu nakup nekdanje prodajalne Mercatorja na Planini, kar so svetniki potrdili z dopolnitvijo programa pridobivanja nepremičnega premoženja občine.
Mestni svet je na 2. dopisni seji sprejel tudi obvezno razlago prve alineje 4. odstavka 2.1.1.2 podtočke 9. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, s čimer je opredelil, da je na območju, kjer se nahaja stavba nekdanje prodajalne Mercatorja, v delu stavbe ali celotni stavbi, možna tudi vzpostavitev dnevnega varstva starejših kot samostojne dejavnosti. Veljavni odlok že sedaj na tem območju Planine dovoljuje med drugim stavbe z oskrbovanimi stanovanji, ni pa bila izrecno navedena dejavnost dnevnega centra za starejše. Pri pripravi obvezne razlage se je upoštevalo tolmačenje Ministrstva za okolje in prostor, da glede na značaj tovrstni objekti sodijo med stavbe za neinstitucionalno izobraževanje.

Nakup in obnova stavbe na Planini
V MOK organizirano dnevno varstvo starejših izvaja Dom upokojencev Kranj, razpisanih je 20 mest. »Povpraševanje po dnevnem varstvu starejših je veliko, zato so dodatne kapacitete v Kranju nujno potrebne. Veseli me, da so mestni svetniki s svojo odločitvijo dali zeleno luč za še bolj kakovostno oskrbo starejših v naši občini,« je dejal župan Matjaž Rakovec.
Kakor že omenjeno, je v načrtu nakup in obnova pritlične poslovne stavbe nekdanje trgovine Mercator Planina na Ulici Gorenjskega odreda 12 z neto tlorisno površina 416,60 m2, ki se nahaja v krajevni skupnosti Planina. Objekt se nahaja v neposredni bližini Doma upokojencev Kranj, ta bi dejavnost tudi izvajal in upravljal z objektom, s katerim se bo pridobilo 30 dodatnih mest za dnevno varstvo starejših.

Za izvedbo projekta so svetniki potrdili prerazporeditev sredstev v višini 474.262 evrov, in sicer s CTN projektov, na katerih so se zaradi epidemije virusa covid-19 aktivnosti začasno ustavile in v letošnjem letu sredstva v načrtovanem obsegu ne bodo porabljena. Za ureditev prostorov dnevnega varstva starejših je za nakup zemljišča oziroma objekta predvideno 306.000 evrov, za načrte in projektno dokumentacijo 14.640 evrov, za obnovo 122.000 evrov in 31.622 evrov za nakup opreme.
Mestna občina Kranj pričakuje poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za prijavo na sredstva sofinanciranja za projekte, kot je dnevno varstvo starejših, ki prispevajo k socialni vključenosti in zmanjšujejo tveganje revščine. Pričakovana sredstva s strani ministrstva so v višini 350.000 evrov, Mestna občina Kranj pa bo iz lastnih proračunskih sredstev za projekt namenila 124.262 evrov.