Konec zlorab pri prijavi bivališča

Na eni izmed jesenskih sej Sveta Mestne občine Kranj (MOK) je mag. Branko Grims, poslanec SDS in svetnik MOK, na točki dnevnega reda, ki jo predlagal v imenu svetniške skupine SDS Kranj, izpostavil problematiko priseljevanja tujcev v Kranj in sume zlorab, do katerih naj bi prihajalo pri prijavi bivališča in zaposlovanju tujcev. Opozorilo iz Kranja je še pospešilo spremembo zakonodaje na tem področju, enega izmed zakonov je na včerajšnji seji sprejela Vlada RS.

 

S spremembo Zakona o prijavi prebivališča se rešuje problematiko fiktivnih prijav prebivališč

Predlagani zakon vsebuje določbe, ki rešujejo aktualno problematiko prijav tako imenovanih fiktivnih prebivališč posameznikov na naslove, ki niso namenjeni stanovanjski rabi, oziroma naslove, kjer velikost uporabne površine evidentno ne omogoča dejanskega prebivanja večjega števila posameznikov. Ker zavrnitev prijave prebivališča ob navedenih razlogih zahteva odločanje upravnega organa, se določa tudi možnost izdaje zavrnilne odločbe v skrajšanem upravnem postopku, kar bo omogočilo, da bodo upravne enote, ki sicer v tovrstnih primerih vodijo ugotovitvene postopke preverjanja resničnosti prijave, odločale hitreje in učinkoviteje.

Ključne rešitve, ki bodo preprečevale fiktivne prijave, so med drugim:

  • ponovna uvedba krajevne pristojnosti. Posameznik bo lahko prijavil stalno ali začasno prebivališče samo na območju tiste upravne enote, kjer je naslov, na katerega se prijavlja;
  • stanodajalca se bo (tako kot to že velja za posameznika) zavezalo, da ob prijavi navede resnične podatke;
  • ob vsaki prijavi prebivališča bo uradna oseba dolžna preveriti podatke o dejanski rabi dela stavbe, uporabni površini dela stavbe, namenjene stanovanjski rabi oziroma nastanitvi in število že prijavljenih oseb na naslovu;
  • površinski standardi za prijavo prebivališča bodo predpisani s pravilnikom;
  • če osnovni pogoji za prijavo, ki izhajajo iz rabe oziroma namembnosti, velikosti ali števila že prijavljenih oseb (kakor tudi če se posameznik želi prijaviti na naslov, kjer še ni določena hišna številka ali če ob prijavi ne predloži dokazila, da ima pravico do prebivanja na naslovu), ne bodo izpolnjeni, bo namesto ugotovitvenega upravnega postopka izveden skrajšan upravni postopek (poziv na dopolnitev vloge in zavrnitev prijave, če dokazila niso priložena v roku).

Predlog vsebuje tudi nekatere spremembe in dopolnitve, ki odpravljajo nedorečenosti in pomanjkljivosti pri izvajanju zdaj veljavnega zakona v praksi, med drugim tudi ustreznejšo ureditev postopka prijave prebivališča otroka.