Komunala Kranj sprejela ukrepe v zvezi s preprečevanjem okužbe s koronavirusom

V prizadevanjih preprečevanja okužbe s koronavirusom je Komunala Kranj sprejela nekaj ukrepov in izvedla določene aktivnosti v vseh občinah kjer izvaja obvezne in izbirne gospodarske javne službe: v Mestni občini Kranj in Občinah Šenčur, Cerkljah na Gorenjskem, Medvodah, Naklem, Preddvoru ter na Jezerskem.

Kljub izrednim razmeram, v podjetju še vedno izvajajo vse nujne storitve gospodarskih javnih služb. Zmanjšana je fizična prisotnost zaposlenih na delovnih mestih in omogočeno je delo od doma za tiste splošne službe, kjer je to mogoče. Uradnih ur in osebnih obiskov do preklica ni (velja za vse lokacije), vendar je zagotovljena osnovna obravnava zadev uporabnikov.

Informacije in odgovore na vprašanja o različnih storitvah lahko uporabniki dobijo preko elektronske pošte [email protected], pokličejo na številko 04 28 11 300 ali na brezplačno telefonsko številko 080 35 55, vstopijo v portal za uporabnike Vaši računi, kjer lahko pregledajo svoje račune, porabo, različne informacije in oddajo stanje števca ali pa obiščejo spletno stran www.komunala-kranj.si oz. Facebook portal.

Oskrba s pitno vodo

Za zdaj nemoteno in varno poteka oskrba s pitno vodo, kot že v običajnih okoliščinah, izvajajo stroge preventivne higienske ukrepe za zmanjševanje tveganj za zdravje uporabnikov. Uvedeni so priporočilni ukrepi NIJZ za preprečevanje širjenja virusa in za zaščito občanov ter zaposlenih, ki bodo morali dejavnost izvajati tudi v primeru morebitnih kriznih razmer. Vsa ne nujna dela na terenu so ukinjena, opravljajo pa se popravila okvar. Vsi vodomerni števci v objektih se do preklica ne bodo menjali, razen pri obnovah hišnih priključkov, kjer se bodo opuščali obstoječi vodovodi. Dežurna skupina je v pripravljenosti.  

Odvajanje odpadnih voda

Začasno je prekinjeno redno (sistematično) praznjenje greznic. Uporabniki, ki so že prejeli pozive za praznjenje, bodo prejeli obvestila o novih terminih. Praznjenje greznic bo  izvedeno le v interventnih primerih. Skupine za nadzor črpališč in čiščenje odpadnih vod so v pripravljenosti. Na Centralni čistilni napravi Kranj občasno prihaja do motenj v prevzemu dehidriranega blata s strani prevzemnika blata.

Ravnanje z odpadki

Vse razpoložljive ekipe zaposlenih Komunale Kranj na področju ravnanja z odpadki so trenutno na terenu in izvajajo zbiranje odpadkov v skladu z rednimi urniki odvozov. Zaradi epidemije ostaja doma veliko uporabnikov, zato dnevno zaznavajo spremembe v razporeditvi odpadkov in obremenjenosti zabojnikov. Po potrebi in glede na razpoložljive delavce tudi nameščajo dodatne zabojnike tam kjer je to mogoče. S 1. aprilom prehajajo na pogostejše intervale pobiranja biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, saj takrat začnejo veljati poletni urniki za odvoz odpadkov. Tako bodo zabojniki za biološke odpadke spraznjeni vsak teden, spremenijo pa se tudi nekateri dnevi odvozov. Vse uporabnike pozivajo in prosijo za dosledno ločevanje odpadkov ter zmanjševanje prostornine embalaži.

Centri za obdelavo odpadkov trenutno ne prevzemajo vseh odpadkov in omejuje se prevzem ostalih odpadkov, začasno pa svoja vrata zapira vse več sortirnic. Omenjeno stanje in pa sledenje priporočilom za preprečevanje širjenja koronavirusa so razlogi, zakaj ostajajo še naprej zaprti zbirni centri, ki so namenjeni dodatnemu ločevanju in večjim količinam odpadkov: Tenetiše in Zarica (Kranj), Naklo in Šenčur, zbirni center Remont na Jezerskem pa je odprt po posebnem režimu. Zbirni center Jezersko ima predvsem funkcijo skupnega odjemnega mesta zbiranja komunalnih odpadkov zato ga do nadaljnjega še ne bodo zapirali, uvajajo pa poseben režim oddajanja komunalnih odpadkov (uporabnike pozivajo, da upoštevajo signalizacijo in navodila pristojnih, ki bodo poskrbeli, da odpadke oddajajo posamično ter iz avta izstopajo takrat, ko bo mesto za oddajo odpadkov izpraznjeno).

Ukinjeno je naročanje in odvoz kosovnih odpadkov za vse uporabnike. Priporočajo, da uporabniki tako zbrane odpadke po gospodinjstvih ustrezno skladiščijo in jih predajo izvajalcu javne službe, ko bodo razmere to omogočale. Komunala Kranj poziva, da odpadke ne odlagate ob zabojnike, na ekološke otoke, pred zbirne centre ali v naravo. Tako ravnanje je kaznivo, nepravilno odložena nesnaga pa kvari izgled okolice in vpliva na kvaliteto življenja vseh.

Mestne službe

Pogrebna služba

Uradnih ur in osebnih obiskov v prostorih DE Pogrebna služba do preklica ni. Izvajanje 24-urne dežurne službe je zagotovljeno. V primeru naročanja pogreba je pogrebna služba dosegljiva na telefonski številki 04 28 11 391 med 8. in 14. uro ali na mobilni dežurni številki 041 638 561 24 ur na dan. V skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji ter priporočili NIJZ Komunala Kranj obvešča vse obiskovalce Mestnega pokopališča Kranj in pokopališča v Bitnjah, da je zadrževanje na področju obeh pokopališč dovoljeno le v skladu z vladnim Odlokom in da na pogrebnih slovesnostih velja upoštevanje navodil in priporočil NIJZ.

Vse udeležence pogrebov prosijo za dosledno upoštevanje varnostnih navodil. Pogrebov naj se udeležijo le zdrave osebe, izvajanje pogrebov je izključno v ožjem družinskem krogu, omejitev števila prisotnih na pogrebu je do deset udeležencev, vzdrževanje razdalje med osebami naj bo vsaj 1,5 m, uporaba mrliške vežice je omejena na največ eno uro. Načrtovana je tudi dezinfekcija urbane opreme in nekaterih površin, kjer se zadržujejo obiskovalci Mestnega pokopališča Kranj in pokopališča v Bitnjah.

Javne površine

Komunala Kranj je v ponedeljek, 23. marca 2020, začela dezinfekcijo urbane opreme ter nekaterih javnih površin, kjer se najpogosteje v teh dneh zadržujejo prebivalci. Gre za javne površine v okolici Zdravstvenega doma, Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, stavbe Mestne občine Kranj ter ostale površine, kjer bo to potrebno.

Čiščenje javnih površin poteka nemoteno, na terenu je tudi strojno pometalno vozilo.

Vsa parkirišča, ki so v lasti Mestne občine Kranj in v upravljanju Komunale Kranj so od 16. marca 2020, do nadaljnjega brezplačna. Plačilo parkirnine tako več ni potrebno na zaprtih parkiriščih Stara Sava, Huje, Čebelica, Zdravstveni dom. Brezplačno parkiranje je na voljo tudi na odprtih parkiriščih Brioni, Slovenski trg, Gregorčičeva ulica, Stritarjeva ulica, Mladinska ulica, Jelenov klanec, Bleiweisova cesta, ter Sejmišče. Zapornice so dvignjene in programi v parkomatih prilagojeni.

Vzdrževanje cest

Poteka nujno vzdrževanje cest kot je krpanje udarnih jam, postavljanje podrtih prometnih znakov, odstranjevanje kamenja ali vej s cestišč ter javnih površin. V pripravljenosti so ekipe za morebitno posipanje ali pluženje cest.