Kmalu več stanovanj v Kranju?

Kranj in tudi celotna Slovenija se soočata z velikim povpraševanjem po stanovanjih, vendar je ponudba daleč manjša kot je povpraševanje. Mestna občina Kranj ima v lasti 437 stanovanj, od tega je 375 neprofitnih in 62 tržnih stanovanj, prizadevajo pa si, da bi pridobili več stanovanj. S tem namenom so mestni svetniki sprejeli Stanovanjski program.

Stanovanjski program Mestne občine Kranj je razvojni dokument, ki po svoji vsebini opredeljuje možnosti razvoja stanovanjskega področja v občini. Glavni namen je pridobiti večje število javnih najemnih stanovanj.

Na podlagi načel nacionalnega stanovanjskega programa se z njim konkretizira stanovanjska politika občine. Med drugim zajema obseg, lokacijo in dinamiko graditve lastnih in najemnih stanovanj, ukrepe občine, ki spodbujajo gradnjo, in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini, način zagotavljanja ustreznih oblik pomoči za nastajanje in delovanje neprofitnih stanovanjskih organizacij.

V stanovanjskem programu je opredeljena ustanovitev Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj, katerega namen bo zagotoviti večje število javnih najemnih stanovanj. Večja bo možnost zadolževanja, s čimer bodo zagotovljena zadostna sredstva za začetne investicije v pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj.