JAVNI RAZPIS o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Železniki za leto 2017

Župan Občine Železniki je objavil javni razpis o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Železniki za leto 2017.

Nepovratna finančna sredstva v višini 15 000,00 EUR za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 PE (MKČN) bodo dodeljena le na območjih, na katerih ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega sistema.

Kaj je mala komunalna čistilna naprava (MKČN)

Slika: Delo in dom

Male komunalne čistilne naprave (MKČN) se uporabljajo za čiščenje komunalne odpadne vode tam, kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja.

Na poseljenih območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo in se po Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode ne nahajajo na območju, na katerem je do leta 2021 predviden javni kanalizacijski sistem, morajo lastniki stavb v skladu z veljavno zakonodajo do konca leta 2021 zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi ali izjemoma v nepretočni greznici na svoje stroške.

Kdo je do sredstev upravičen?

Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, krajevne skupnosti v občini železniki in društva s sedežem v občini Železniki, ki so lastniki MKČN in za izgradnjo še niso prejeli nepovratnih sredstev.

Višina sredstev

Višina sredstev se dodeli glede na zmogljivost novozgrajene MKČN in sicer:
– največ v višini 250 EUR in
– največ do 50% nabavne vrednosti MKČN z DDV ( z vsemi popusti in rabati) vendar ne več, kot je v proračunu Občine Železniki zagotovljenih sredstev.

Pogoji so zapisani tukaj

VLOGA za prijavo je tukaj.

Vloga mora biti pisna, podana na obrazcu in podpisana s strani vlagatelja (upravičenca ali njegovega pooblaščenca)

Priloženi morajo biti naslednji dokumenti:

  • ocena obratovanja MKČN, ki jo izdela izvajalec javne službe (Občina Železniki, režijski obrat) in pregledna situacija z vrisanimi zemljiškimi parcelami, stavbo, MKČN in potekom kanalizacije (zadnja se priloži le, če ni sestavni del ocene obratovanja),
  • navodilo o vzdrževanju in obratovalni dnevnik,
  • pogodba o upravljanju, če upravljavec MKČN ni vlagatelj,
  • izjava glede gradbenega dovoljenja za stanovanjski oz. nestanovanjski objekt in pravica graditi MKČN,
  • dokazilo o lastništvu, podatkih in sofinanciranju MKČN,
  • pooblastilo, če vlagatelj ni upravičenec,
  • parafiran vzorec pogodbe,
  • pisni dogovor med upravičenci, če je MKČN v lasti več oseb.

Vloga mora biti dostavljena na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, najkasneje do 29. septembra 2017 do 12. ure. 

Vloga mora biti predložena v zapečateni ovojnici, ovojnica pa mora biti na sprednji strani (levi spodnji del) označena z napisom “NE ODPIRAJ – razpis MKČN 2017“. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov vlagatelja.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

Rok za prijavo na javni razpis se zaključi 29. septembra 2017 ob 12. uri.

Postopek in razdelitev sredstev opravi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Železniki.
Sredstva se bodo odobrila po načelu prispelosti popolne vloge, vendar najdlje do porabe načrtovanih proračunskih sredstev. Vloge, ki bodo ostale, bodo prenesene na seznam vlagateljev prihodnjega leta.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na občini Železniki, na tel. št. 04/500-00-00 (Saša Lazar).

Vir: Občina Železniki