Gorjanski občinski svet se je seznanil z odločbo upravnega sodišča

 

Gorjanski občinski svet, ki na svoji ustanovi seji decembra lani ni hotel potrditi mandata izvoljeni svetnici Anji Bunderla, se je na sredini seji seznanil z odločitvijo upravnega sodišča, ki je po pritožbi Bunderle kar samo potrdilo njen svetniški mandat. Bunderla vztraja, da bi mi morali ponovno imenovati tudi komisije in odbore.

Občinskemu svetu po odločbi upravnega sodišča ni preostalo drugega, kot da se z njo le seznani, saj je sodba, na katero občina ni imela možnosti pritožbe, pravnomočna. Čeprav na sodbo prtožba ni bila možna, se je župan Peter Torkar kljub temu s pooblastilom občinskih devetih svetnikov (Janez Kolenc, Pavel Jakopič, Ivan Ratek, Urban Jan, Primož Pretnar, Dominik Piber, Edvard Torkar, Zdenka Repe in Danijela Mandeljc – vsi so kandidirali na županovi listi Stopimo skupaj). Gre za prvi tovrstni primer v slovenski volilni praksi, da je zaradi ugotovljenih nepravilnosti občinskega sveta sodišče nekomu kar samo potrdilo svetniški mandat.

Spomnimo, dne 12. 12. 2018 na konstitutivni seji Občine Gorje tamkajšnji občinski svet ni potrdil mandata izvoljeni občinski svetnici Anji Bunderla. Upravno sodišče je ugotovilo pomanjkljivosti in protizakonitost sklepa, ga odpravilo in kar samo potrdilo mandat.

 

9 svetnikov: Janez Kolenc, Pavel Jakopič, Ivan Ratek, Urban Jan, Primož Pretnar, Dominik Piber, Edvard Torkar, Zdenka Repe in Danijela Mandeljc – vsi so kandidirali pod županovim logotipom –  je na konstitutivni seji proti vsem zakonskim načelom in njim dodeljenim kompetencam kot svetniki sprejelo pritožbo kandidata za svetnika Jakoba Pora – kandidiral je pod županovim logotipom in ni bil izvoljen v volilni enoti Podhom. V volilni enoti Podhom je zmagala Anja Bunderla.

 

Zmaga Anje Bunderla je bila nesporna. Pritožbi Jakoba Pora so ugodili in s tem nezakonito prekoračili njim dodeljene pristojnosti. Odločanje občinskega sveta je bila zgolj politična odločitev, ne zavedajoč se, da v Sloveniji živimo v pravni državi. Občinski svet je glasoval in odločal o zadevi, katera ni v njihovi pristojnosti in s tem najbrž zavestno preprečil izvajanje mandata občinske svetnice.

 Jakob Por je v pritožbi podal sum, da Anja Bunderla ne živi na svojem stalnem bivališču v Podhomu, ampak nekje drugje v občini Gorje, čeprav je Anja že od rojstva v Podhomu. Da je v Podhomu, dokazujejo tudi vsi dokumenti, upravna enota itd. in navsezadnje tudi potrdilo občinske volilne komisije. Upravno sodišče je ugotovilo pravilnost kandidature in izida volitev ter potrditve OVK za svetnico. Jakob Por se ni pritožil občinski volilni komisiji v času ugotavljanja kandidature, temveč šele po izidu volitev, katere je zgubil.

Najprej je prijavo na Upravno enoto Radovljica podal Jakob Por, po podanih dokazilih upravni enoti, da ima Anja Bunderla stalno bivališče v Podhomu pa je je podal prijavo še Peter Torkar – kot zakoniti zastopnik Občine Gorje. Prijavo je podal po odločitvi občinskega sveta za nepotrditev mandata in po vročitvi sklepa Občine Gorje. Kar pa po vsem tem že meji na zlorabo položaja … . Neutemeljene preiskave so poseg v pravico do zasebnosti.

 

Anja Bunderla je bila edina neodvisna kandidatka, ki je bila izvoljena v Občinski svet Občine Gorje. Župan Peter Torkar in «njegovi« so s pomočjo občinske uprave zaradi različnih političnih prepričanj zrežirano izrinili izvoljeno svetnico iz Občinskega sveta in ji s tem onemogočili sodelovanje v upravnih telesih občine.

Anja Bunderla je oddala pritožbo na Upravno sodišče in 15. 1. 2019 je Sodišče razsodilo:

  1. Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep Občinskega sveta Občine Gorje z dne 17. 12. 2018 odpravi in odloči:
    Anji Bunderla, rojeni 29. 5. 1985, stanujoči Podhom 39, Zgornje Gorje, se potrdi mandat članice Občinskega sveta Občine Gorje.

Sodišče zaključi, da “pritožba zoper to sodbo ni dovoljena”.

 

Nepravilnosti in kršitve, ki sta jih storila Občina Gorje in Občinski svet Občine Gorje so bile tako očitne, da je sodišče prvič samo potrdilo mandat občinski svetnici.

 

Video od Nove – prispevek Luka Svetina.

 

Kljub temu, da je bila Anja Bunderla izvoljena svetnica ni mogla sodelovati na občinskih sejah. Medtem so svetniki pohiteli in že obravnavali OPN in občinski proračun. So sprejeti sklepi pod nezakonito sestavo občinskega sveta zakoniti?

Poslovnik in statut Občine Gorje se od njene izvolitve naprej nista upoštevala (ni bilo sklicane priprave na sejo. Ko sem na to opozorila, so jo sklicali, vendar so povabili napačne osebe. Zato sem zahtevala, da se skliče ponovno, vendar so ponovno povabili napačne ljudi in niso upoštevali roka vabila. Od treh predlogov za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so glasovali samo o enem …).

 

Na 3. redni seji, ki je potekala v sredo 20. februarja je s strani sodišča potrjena svetnica Anja Bunderla župana Petra Torkarja soočila z posledicami, ki so nastale zaradi nezakonitega posega župana in svetnikov njegove liste v njen mandat. Kot svetnica ni imela in tudi zdaj nima možnosti sodelovanja v katerem od odborov, prav tako pa so nastali tudi finančni stroški, ki so nastali zaradi nezakonitih postopkov župana in devetih svetnikov.

Župan občine Gorje Peter Torkar se je s pooblastilom občinskih svetnikov (Janez Kolenc, Pavel Jakopič, Ivan Ratek, Urban Jan, Primož Pretnar, Dominik Piber, Edvard Torkar, Zdenka Repe in Danijela Mandeljc – vsi so kandidirali pod županovim logotipom) pritožil na sodbo kjer pritožba ni možna in s tem povzročili nepotrebne stroške občini Gorje in njenim občanom. Samo v mesecu februarju je Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o. od občine Gorje prejela 1.363,00 evrov(vir: https://erar.si/placnik/77062/prejemnik/18048234/#transakcije ). Župan na postavljena vprašanje ali bo sam poravnal stroške, ki so nastali ni želel odgovarjati. Izgovoril se je, da bodo odgovori podani pisno.

vir: erar.si

Vabljeni k ogledu celotne 3. redne seje občinskega svet Gorje: