Gorenjskim občinam več denarja

Gorenjske občine bodo v naslednjem letu iz proračuna Republike Slovenije dobile skoraj 11 milijonov evrov več sredstev iz naslova povprečnin.

Občine se sicer financirajo iz prihodkov treh virov: lastnih virov, transfernih prihodkov iz državnega proračuna in sredstva EU, tretji vir pa je zadolževanje. Med prihodke iz proračuna Republike Slovenije spada tudi povprečnina, ki pomeni na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Znesek povprečnine je po veljavni metodologiji enak štiriletnemu povprečju odhodkov občin, ki tudi sicer služi kot izhodišče za določitev povprečnine. Dogovor o povprečnini med vlado in združenji občin je bil v 15 letih, odkar velja ta zakonska rešitev, dosežen samo štirikrat. Znesek povprečnine je določen znotraj okvira proračuna za leto 2021, katerega meje določa fiskalno pravilo.

Kljub epidemiji, je Vlada Republike Slovenije spoštovala koalicijsko zavezo in že aprila letos predlagala dvig povprečnine za letošnje leto za skoraj 35 evrov: s prvotno določenih 589,11 evra na 623,96 evra. Za leto 2021 pa bo dvig še za dobre 4 evre, to je na 628,20 evra. Skupno se bo povprečnina glede na lani določen znesek povečala kar za 40 evrov za prihodnje leto.

Občina Dodatna sredstva
BLED 308,401 €
BOHINJ 270,848 €
CERKLJE NA GORENJSKEM 319,559 €
GORENJA VAS-POLJANE 427,407 €
GORJE 130,763 €
JESENICE 753,607 €
JEZERSKO 45,838 €
KAMNIK 1,153,112 €
KOMENDA 246,182 €
KRANJ 2,046,477 €
KRANJSKA GORA 254,464 €
MEDVODE 636,656 €
MENGEŠ 295,563 €
NAKLO 201,190 €
PREDDVOR 164,556 €
RADOVLJICA 715,688 €
ŠENČUR 336,214 €
ŠKOFJA LOKA 918,028 €
TRŽIČ 572,845 €
VODICE 190,538 €
ŽELEZNIKI 333,570 €
ŽIRI 209,981 €
ŽIROVNICA 175,648 €
SKUPAJ DODATNA SREDSTVA                         10,707,135 €