Delitev MO Kranj pred Ustavno sodišče RS

Mestni svetniki kranjske občine so na 5. dopisni seji, ki se je zaključila včeraj, pooblastili župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca, da na ustavno sodišče še pred morebitnim razpisom referenduma za ustanovitev Občine Golnik vloži zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o referendumu in ljudski iniciativi zaradi zaščite pred posegom v ustavne pravice Mestne občine Kranj.

V Mestni občini Kranj so namreč ocenili, da bi bilo zaradi zaščite pred posegom v ustavni položaj ali v ustavne pravice MOK primerno vložiti zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Ker bo seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na katero je kot točka dnevnega reda uvrščen predlog za razpis referenduma za ustanovitev nove Občine Golnik, že 4. novembra 2021, je moral mestni svet že pred tem odločiti glede pooblastitve župana, da vloži prej omenjeno zahtevo na Ustavno sodišče RS  ter predlaga zadržanje izvrševanja materialno pravnih in procesnih določb o ustanovitvi nove občine.

Državni zbor mora pred razpisom referenduma o ustanovitvi občine oceniti, ali so izpolnjeni vsi z Ustavo RS in zakonom določeni pogoji za ustanovitev nove občine. Temelj ustanovitve novih občin in oblikovanja njihovih območij predstavljajo ustavne določbe o zagotavljanju lokalne samouprave, podrobneje pa naj bi jo urejal Zakon o lokalni samoupravi. Tega so leta 2010 novelirali na način, da je cilj ustanavljanja novih občin predvsem sprememba območja občine zaradi učinkovitejšega opravljanja občinskih nalog, pri tem pa je bistveno ugotoviti, ali bo novoustanovljena občina za prebivalce bolj učinkovito opravljala naloge kot dosedanja.

A kriterijev, kdaj je občina sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom, Zakon o lokalni samoupravi ne določa. Prav tako ne izpeljuje ustavne določbe, da obsega območje občine naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Ugotavljanje medsebojne povezanosti naselij, ki predstavlja ustavni pogoj za ustanovitev občine in določitev njenega območja, na zakonski ravni ni urejeno. Zakonska ureditev je tako pomanjkljiva in nakazuje na obstoj pravnih praznin.

V Mestni občini Kranj menijo, da bi zaradi arbitrarnosti presoje kriterijev za izpolnjevanje sposobnosti zadovoljevanja potreb in interesov prebivalcev, sposobnosti financiranja iz lastnih virov ter ugotavljanja medsebojne povezanosti naselij, morebitna ustanovitev nove občine tako z vidika materialno pravnih kot tudi procesnih določb lahko vplivala na ustavni položaj ali ustavne pravice Mestne občine Kranj, predvsem z vidika drobitve območja dosedanje Mestne občine Kranj na več občin.