Cena vode bo višja!

V preteklih treh tednih je vseh sedem občinskih svetov občin, na območju katerih oskrbo s pitno vodo zagotavlja Komunala Kranj, potrdilo nove elaborate o oblikovanju enotnih cen. Poglavitni razlog za podražitev izhaja iz investicijske dinamike vseh občin, ki v zadnjem obdobju pospešeno in z izdatnimi sredstvi gradijo ali obnavljajo svojo infrastrukturo. Sočasno v izvedbi Komunale Kranj namreč potekajo tudi obnove starejših vodovodnih priključkov.

Izguba pri omrežnini
Neposredni strošek obnove vodovodnih priključkov je država z uredbo naložila izvajalcem javne
službe, posredno pa preko omrežnine bremeni končne uporabnike. Tako zbrana omrežnina je
na letni ravni v Komunali Kranj pri dosedanjih cenah zadoščala za obnovo največ 500
priključkov. Že v lanskem letu so jih obnovili 836, zaradi česar je nastala izguba v višini 600.00
evrov, letos pa jih bodo po podatkih občin od 750 do 800 in bi se izguba ponovila.

Drug pomemben dejavnik pri dvigu omrežnine so menjave vodomerov, ki jih je zopet na
podlagi državnega predpisa potrebno zamenjati vsakih pet let, v primeru ponovnega umerjanja
pa jim je možno življenjsko dobo podaljšati do 10 let. Tudi na tem področju je dinamika med
leti neuravnotežena. Tako je bilo lani zamenjanih dobrih 2000 vodomerov, leto pa skoraj 4000.
Podobna nihanja bodo tudi v prihodnjih letih.

Tretjo komponento predstavlja amortizacija vodovodne infrastrukture v lasti občin, v višini
katere največji del zbrane omrežnine prejmejo občine nazaj v svoje proračune v obliki
najemnine. Te naj bi bilo v letu 2020 kar 1,75 milijona evrov oziroma 45 % vsega zbranega
denarja. Praviloma občine ta sredstva namenjajo za nadaljnje obnove in izboljšave na sistemu.

Na Jezerskem cene odvajanja in čiščenja dol, v Preddvoru gor
Občinska sveta na Jezerskem in v Preddvoru sta sočasno z elaboratom o oskrbi s pitno vodo
potrdila tudi nova elaborata o odvajanju in čiščenju odpadnih voda. Ti elaborati so za občine
v oskrbi Komunale Kranj različni glede na njihove posebnosti. Na Jezerskem se je cena glede
na lansko obratovanje sistema za tipično gospodinjstvo znižala za skoraj pol evra mesečno, v  obdobju poračuna celo preko tri evre, medtem ko se je v Preddvoru zvišala za dva oziroma pet
evrov v obdobju poračuna.