Radovljica: Predstavitev občinskih projektov

vir:občinaradovljica.si

Župan Ciril Globočnik in direktorica občinske uprave Alenka Langus sta novinarjem predstavila osnutka proračun za leti 2019 in 2020. Javna razprava se je zaključila, predloga proračunov pa bo občinski svet obravnaval na seji 25. marca.

V proračunu za leto 2019 je planiranih 19,8 milijona evrov prihodkov in 22,5 milijona odhodkov, za leto 2020 pa 19,3 milijona prihodkov in 20,6 milijona evrov odhodkov. Za investicije, planirane v proračunu, je v letu 2019 predvidena namenska zadolžitev za 2,1 milijona, v letu 2020 pa za 1,3 milijona evrov. Predvideni investicijski odhodki v letu 2019 predstavljajo približno 44 odstotkov vseh, v letu 2020 pa 39 odstotkov, so zapisali v izjavi za medije.

Večje investicije, ki so vključene v osnutka proračunov

 • Dokončanje prizidka Zdravstvenega doma Radovljica 
  • Prizidek bo rešil prostorsko stisko, s katero se sooča Zdravstveni dom Radovljica. Gradnja se je začela lani jeseni, končana pa bo v letošnjem letu. Naložbo poleg Občine Radovljica sofinancira Osnovno zdravstvo Gorenjske. V osnutku občinskega proračuna je v ta namen predvidenih 1,575 milijona evrov. Prizidek je umeščen na zelenico med zdravstvenem domom in športnim parkom. V treh etažah (klet, pritličje, nadstropje) bodo urejeni prostori za ambulante s skupno neto tlorisno površino 855 kvadratnih metrov.
 • Energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica
  • V okviru izvajanja lokalnega energetskega koncepta bo v obdobju 2019-2020 izvedena celovita energetska sanacija stavbe Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica. Občina je v ta namen na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin pridobila sredstva Kohezijskega sklada v višini 405 tisoč evrov. Ocenjena vrednost investicije znaša približno 1,8 milijona evrov. Naložba obsega energetsko sanacijo šole, vključujoč izvedbo toplotne izolacije fasade in strehe ter menjavo stavbnega pohištva in strešne kritine, rekonstrukcijo telovadnice in dozidavo kotlovnice z zalogovnikom na lesno biomaso z novogradnjo dostopne ceste in parkirišča. Izbor izvajalca je v teku.
 • Začetek rekonstrukcije kompleksa kopališča Radovljica
  • Kompleks kopališča, ki ga poleg olimpijskega bazena predstavljajo še kamp, zunanje in notranje športne površine ter ostali spremljajoči prostori, namerava občina v celoti urediti in posodobiti tako, da bo predstavljal atraktivno turistično in sodobno športno – rekreacijsko ter terapevtsko in wellness infrastrukturo. Prilagojena bo današnjim standardom – tudi ekološkim in energetskim – ter razvojnim priložnostim destinacije na področju razvoja športnega turizma. Občina Radovljica je tudi članica konzorcija Olimpijski športni center Bled – Radovljica. V okviru projekta bo obstoječi olimpijski bazen preurejen v dvoranski olimpijski bazen z možnostjo odpiranja strehe, zgrajen bo nov učno-terapevtski bazen, predvidena je ureditev vseh spremljajočih prostorov bazenov, obnova zunanje ureditve kopališča ter postavitev zunanjega tobogana. Preurejen kompleks kopališča bo namenjen tako turistom, dnevnim obiskovalcem in domačinom kot vrhunskim in rekreativnim športnikom ter osebam, napotenim na terapevtsko zdravljenje v okviru Osnovnega zdravstva Gorenjske.Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno, izvedba pa predvidena v dveh fazah v obdobju 2019-2022. V predlaganem načrtu razvojnih programov za to obdobje je za izvedbo celovite rekonstrukcije predvidenih 3,3 milijona evrov, izvedena pa bo lahko, če bo občina uspela pridobiti nepovratna sredstva in sofinancerje. Občina je projekt prijavila na javni razpis Fundacije za šport za gradnjo športnih objektov, glede na pomen projekta za razvoj turizma, plavalno opismenjevanje, rehabilitacijo in terapevtsko rekreacijo pa bo poskušala zagotoviti tudi sodelovanje ministrstev za gospodarstvo, šolstvo, zdravje ter socialne zadeve. Projekt je vključen tudi v Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020. V letošnjem letu je z ureditvijo novega objekta z elektro energetskimi napravami za potrebe bodočega kompleksa načrtovan začetek prve faze projekta. V osnutku proračuna za leto 2019 je v ta namen predvidenih 200 tisoč evrov, od tega 46 tisoč evrov nepovratnih sredstev, za leto 2020 pa milijon evrov – v celoti nepovratna sredstva.
 • Izgradnja kanalizacije na Spodnjem Lancovem
  • Izgradnja primarne in sekundarne kanalizacije na Spodnjem Lancovem je načrtovana v obdobju 2019-2021. Letos bo izdelana dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Gre za zadnji odsek kanalizacije v aglomeraciji Radovljica. Odsek je dolg 5700 metrov, na javno kanalizacijo bo priključenih 300 prebivalcev. Ocenjena vrednost del znaša približno 2,7 milijona evrov. Polovica stroškov bo zagotovljena s sredstvi občinskega proračuna, polovica pa s sredstvi kohezijskega sklada, kar omogoča vključitev projekta v dogovor za razvoj gorenjske regije.
 • Gradnja kolesarskih povezav v občini
  • Projekt gradnje kolesarskih povezav (2019-2023) v skupni vrednosti tri milijone evrov je vključen v dogovor za razvoj gorenjske regije in bo sofinanciran s kohezijskimi sredstvi v predvideni višini 1,8 milijona evrov. Poleg kolesarske infrastrukture zajema tudi načrtovanje obnove cest, komunalne opreme in vodov ter cestne razsvetljave na odsekih Železniška ulica v Lescah, regionalna cesta od rondoja z Gorenjsko cesto do rondoja z Boštjanovo ulico, kolesarska pot od radovljiške do leške osnovne šole.

V osnutku proračuna za leto 2019 so predlagana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in nakup zemljišč v višini 270 tisoč evrov, za leto 2020 pa 195 tisoč evrov za izgradnjo dveh prebojev skozi železniški nadvoz nad regionalno cesto med Radovljico in Lescami za ločeno vodenje pešcev in kolesarjev. Gradnja podbojev bo sočasna z izvedbo nadgradnjo železniške proge Kranj – Jesenice. Sredstva za gradnjo drugih kolesarskih povezav so predvidena v načrtu razvojnih programov do leta 2022.

 • izgradnja cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na nadgradnjo železniške proge Kranj – Jesenice
  • Jeseni 2020 bo zaradi nadgradnje za pol leta zaprta železniška proga med Kranjem in Jesenicami. S Slovenskimi železnicami in z Direkcijo za infrastrukturo se Občina Radovljica dogovarja za številne skupne posege na trasi V usklajevanju je skupni dogovor, v katerega bodo med drugim vključene:- ukinitev vseh treh nivojskih prehodov na območju radovljiške občine, označenih samo z Andrejevim križem (en na območju Podnarta in dva na območju Zalo,
   izgradnja novih podvozov za promet osebnih vozil, tovorni in peš promet v Podnartu do bodoče čistilne naprave in v Zalošah,
   – rekonstrukcija mosta nad železniškim postajališčem v Radovljici z utrditvijo in stabilizacijo brežine,
   – ureditev podhoda za pešce in kolesarje s poljske poti pod Radovljico,
   – ureditev pasov za kolesarje in pešce na obstoječem podvozu med Radovljico in Lescami,
   – izdelava strokovnih podlag za nov podvoz za ves promet v Lescah, predvidoma ob območju nekdanje Verige na eni strani in vzhodno od železniške postaje proti Gorenjki na drugi strani proge; ko bo ta zgrajen, ukinitev obstoječega nivojskega prehoda na Alpski cesti v Lescah,
   – izdelava strokovnih podlag za ureditev podhoda za pešce in kolesarje za dostop na perone železniške postaje v Lescah.
  • Načrtovana je tudi obnova železniške postaje in postajališč, ki bodo opremljena z nadstrešnicami. V osnutkih občinskih proračunov za leti 2019 in 2020 je za izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na investicije Slovenskih železnic in Direkcije RS za infrastrukturo, predvidenih 472.500 evrov, v načrtu razvojnih programov za leto 2021 pa še 520 tisoč evrov.
 • Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja in ureditev cestnega priključka in komunalne infrastrukture pri uvozu k novemu trgovskemu centru in trgovini Spar v Radovljici
  • V pomladnih mesecih je predvidena ureditev cestnega priključka in komunalne infrastrukture pri uvozu k trgovini Spar in novemu trgovskemu centru Radovljici, in sicer od križišča s Kranjsko cesto do odcepa z Gradnikove ceste na poljsko poti. Izbrani izvajalec del je podjetje HIS. V januarju je bila izvedena uvedba v delo, pogodbeni rok za izvedbo del v vrednosti 255 tisoč evrov pa je 15. april 2019. Za nadaljevanje rekonstrukcije Gradnikove ceste do križišča z Ulico Staneta Žagarja pa bo treba sredstva zagotoviti v naslednjem proračunskem obdobju.
 • Projekti razvoja podeželja Občina Radovljica bo s sredstvi programa razvoja podeželja (CLLD – Community Led Local Development – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) izvedla pet projektov radovljiške občine v skupni vrednosti 224 tisoč evrov. Tako je v letu 2019 predvidena izvedba naslednjih projektov:
  • Hitro s kolesom – Projekt vključuje vzpostavitev sistema avtomatizirane izposoje koles. Cilj je občanom omogočiti na zdrav način urediti opravke, oditi na delo ali se rekreirati, jih spodbuditi k spremembi potovalnih navad, obenem pa obogatiti turistično ponudbo. Sistem bo kompatibilen s sistemom izposoje koles v drugih gorenjskih občinah, tako da bo uporabnik lahko pustil kolo na postajah na Bledu, Jesenicah, v Naklem, Tržiču in Kranju. Poleg postavitve štirih postaj za izposojo s skupaj 24 kolesi je v okviru projekta predviden tudi razvoj kartičnega sistema za čim bolj preprost in za uporabnike ugoden način izposoje koles. Postaje so načrtovane v Radovljici, Lescah, Kropi in Begunjah. V osnutku proračuna za leto 2019 je za projekt predvidenih 147 tisoč evrov, od tega 96 tisoč evrov nepovratnih sredstev.
  • Arhitektura gorenjskih vasi -Izdelana bo tipološka študija arhitekture naselij Dobrave, Zaloše, Ovsiše in izvedena sanacija rak v Kropi pri gostilni Kovač. Cilj je vzpostaviti pogoje za večjo prepoznavnost, zavedanje o potencialih in vrednosti ter možnostih revitalizacije.
  • Temno nebo – Postavljena bo javna razsvetljava v krajevni skupnosti Srednja Dobrava, na območju z razpršeno poselitvijo, kjer javne razsvetljave praktično ni, in zajema tudi osvetlitev šolskih poti. Javna razsvetljava bo zgrajena v Mišačah ter na Zgornji, Srednji in Spodnji Dobravi. Nameščene bodo senzorske in solarne svetilke.
  • Počakaj na bus – S tipskimi avtobusnimi nadstreški bodo nadomeščeni sedanji neustrezni objekti na avtobusnih postajališčih na Posavcu na obeh straneh in v Podvinu na južni strani, ki bodo opremljena tudi s stojali za kolesa.
  • Semenjalnica – Hranilnica semen, poimenovana Semenjalnica, deluje v Čebelarskem centru Gorenjske v Lescah. Cilj projekta je vzpostaviti pogoje za pridelavo ekoloških semen – pritegniti dovolj lokalnih ekoloških pridelovalcev, da bo mogoče zagotoviti lokalnim razmeram prilagojena semena vsem ekološkim pridelovalcem. Projekt se bo izvajal tudi v letu 2020.
 • Sanacija cest po izgradnji vodovodov in kanalizacijskega omrežja
  • Za leto 2019 so predlagana sredstva za sanacijo cest po gradnji vodovoda v naselju Dobravica v vrednosti 447 tisoč evrov, kjer bo sicer obnovljen kilometer vodovodnega omrežja v ocenjeni vrednosti 236 tisoč evrov. Za leto 2020 pa je za ureditev javnih površin sočasno z gradnjo kanalizacije na Spodnjem Lancovem predvidenih 271 tisoč evrov.
 • Ureditev cestnega priključka z Gradnikove na Kranjsko cesto – V pomladnih mesecih je predvidena ureditev cestnega priključka in komunalne infrastrukture   pri uvozu k trgovini Spar in novemu trgovskemu centru Radovljici, in sicer od križišča s Kranjsko cesto do odcepa z Gradnikove ceste na poljsko poti. Izbrani izvajalec del je podjetje HIS. V januarju je bila izvedena uvedba v delo, pogodbeni rok za izvedbo del v vrednosti 255 tisoč evrov pa je 15. april 2019. Za nadaljevanje rekonstrukcije Gradnikove ceste do križišča z Ulico Staneta Žagarja pa bo treba sredstva zagotoviti v naslednjem proračunskem obdobju.